OCR Output

f

15 29 —

14 landtmannaföreningar en centralforening, benämnd Västernorrlands

— 1 läns landtmannaföreningars förbund. 1 januari 1904 bildades på sam—

träde i ÖOstersund en centralförening för Jämtlands län, omfattande 13
landtmannaföreningar.: Afven inom Gäfleborgs, Skaraborgs och Ble—
kinge lin hafva liknande sammanslutningar ägt rum. Under det gingna
året bildades äfven i Skåne en mycket stor förening mellan Skånes
jordbrukare, benämnd Skånska Landtmännens Centralförening, omfat— —

tande ett standlgt växande antal lokalföreningar, som blldats kung" >

järnvägsstationerna.

I vårt norra grannlän har äfven tankarna på sammanslutning
mellan landtmannaföreningarna kommit till genombrott. Vid Norrbot—
tens hushållningssällskaps sammanträde i februari förra året tillsattes en —
s. k. uppbördskommission, med understöd från sällskapets sida. Denna _
konimission hade till sin uppgift att infordra lägsta anbud på varor
och göra upp aftal med de firmor, från hvilka varorna förmånligast
kunde erhållas. — Kommissionen insamlade beställningar från de sär—

skilda féreningarna, och befordrade dem till de antagna firmorna, eer ———

ock fingo de vända sig direkt till firmorna, hvilka afsände varorna i —

särskild försändelse till hvarje förening. Föreningarne likviderade också .

varorna dirékt till firman. Emellertid har man sedermera velat fastare
sammanknyta bandet mellan de särskilda föreningarna, och i novem—

_ förra året hölls under landshöfdingens ordförandeskap ett sam— —
manträde i Luleå med ombud från 20 landtmannaföreningar inom länet. —

Här uttalade man sig för en organisation på sådana grunder att
ombud från de särskilda föreningarna regelbundet sammanträdde, att
dessa sinsemellan valde en sty relse hvilken erhåller samma uppglft
som förut tillkommit uppkopskommlssmnen Stadgar gällande för sam— —

— manslutningen skulle sedermera utarbetas och föreläggas landtmanna—

foreningarna (eller deras ombud).

E detta: lige befinner sig 01gan1sat10nsfragan i Norrbottens län.— —
Jag i korthet redogöra för den form, som organisationen tagit

i Västernorrlands län, då denna är ett fullbordadt faktum, som redan
och därför kan vara till förebild för oss.

Landtmannaforenmgsforbundet är en förening, hvari de särskilda
landtmannaföreningarna ingå såsom medlemmar.

Hvarje förening representeras å förbundsmötena af ett ombud. —
Ombudet utöfvar rösträtt för sin förening. Förbundets angelägenheter
handhafvas af en styrelse eller ett *Förbundsutskott* samt af en om—
budsman eller räkenskapsförare. Styrelsen väljes å förbundsstämma
och ansvarar inför förbundet enligt lag och efter samma grunder, som
landtmannaféreningarnas styrelser i allmänhet inför sina föreningar.

Lokalföreningarna insända sina rekvisitioner för viss bestämd tid
till förbundets räkenskapsförare, hvilken aflåter de samlade beställnin—
garna till viss antagen firma. Lokalföreningarna äro här skyldiga att
taga alla sina varor genom förbundet, hvilket bör noga uppmärksam—

mas. Förbundets ombudsman för bok öfver alla af föreningarna gjorda —

beställningar. —Till täckande af omkostnader för förbundsstyrelsens ar— —