OCR Output

Ff e e 0t y e

s 3 Transport 79,405: — :
Utgifter för möten och utställningar :

Anslag till 20 allmänna landtbruksmötet i N orrköping...'....; 829: 84

© * Förvaltningskostnader :
— Sekreterarens lön med personligt tillägg _1,100: —

Dito telefon och reseersättning _ 8300: — ;490: —
SPkattmästaren . . — .. .. .. .: :, esnt +
' ”Tryckningskostnader och annonser ; .... .. .. ... 2,500: —
Öfriga förvaltningskostnader (inköp af böcker,
postporto, betjänins, m. m.)y.. . .. . .. ........ 1;885: — —
Oförutsedda utgifter, däribland organisationskost—
nader for egnahemelfanerorelsen — — _ ___ — — — . ___ .. 2,847: 81

Summa Kron01 87,967: 65

—med berättigande for forvaltningsutskottet att till betäckande af till—
— äfventyrs uppstående brist i ett eller annat anslagsbelopp använda
möjligen uppkomna besparingar i andra anslag.

$ D.

Jägmästaren Alund anmärkte med anledning —af den nu före—
dragna och godkända staten, att anslaget för husslöjden 15,900 kronor
_xyore oformligt —stort.

v. Ordföranden och Skattmästaren medgåfvo, att så vore förhål—
landet, men då såväl hushållningssällskapet som landstinget år 1903
fastslagit det bidrag, som för åren 1904, 1905 och 1906 skall utgå till
hvar skola, kunde för närvarande icke någon ändring däri göras.

Då emellertid skolornas antal år efter år så betydligt ökas, att ett

© ökande af anslaget i förhållande därefter blir en omöjlighet och då

— därjämte forsports, att en del kommuner icke lämna motsvarande bi—
—drag utan till hufvudsaklig del uppehålla slöjdundervisningen med de

— _ bidrag, de erhålla från staten, landstinget och hushållningssällskapet,

hade utskottet tänkt sig, att före treårsperiodens utgång forskaffa
~sig visshet, huruvida bidragen till hvarje skola i någon mån kunna
minskas.

Med anledning häraf och då dessa bidrag ofta tagas med i be—
_ räkningen vid lärare— och lärarinneplatsers tillsättande, uppdrogs åt
förvaltningsutskottet att i god tid meddela kommunerna att en ned—
sättning i anslagsbeloppet efter denna trearsperlods utgang med san—
_nolikhet kommer att äga rum.

§ 6.

C Företogos öfverläggingar i anledning af de till diskussion fram- 2
stallda fragorna i foljande ordning: i