OCR Output

fl ta
at 024

*tg9 —4—

— = *Till _Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskap. —Sedan
Kungl. Hushållningssällskapet genom beslut af den 10 februari detta
år— utsett undertecknade att utreda huru den enskilda skogsvården in—
— om länet lämpligen bör kunna befrämjas, hafva vi efter tagen del af
förhållandena inom andra delar af landet förenat oss om följande för—
— slag under förutsättning, att medel af landsting, hushållningssällskap

och staten i erforderlig grad beviljas:

Hushållningssällskapet utser en skogsnämnd, bestående af tre
personer.
s Skogsnämnden ‘Aligger att handhafva anslagna medel och häröf—
ver hushållningssällskapet genom dess forvaltningsutskott afgifva
redovisning, äfvensom att utfirda nödiga instruktioner, bevilja anslag,
— antaga skogvaktare, m. m. '

_Ätfvenledes skulle skogsnämnden hos Kungl. domänstyrelsen göra
framställning om biträde af en statens skogsingenjör under sommar—
månaderna, hvilken enligt gällande bestämmelser aflönas med 5 kr. pr
förrättningsdag af tillgängliga medel.
$ Efter af skogsnämnden gifna instruktioner och anvisningar skulle.

denna. skogsingenjör enligt förut uppgjord och kungjord plan i olika
delar af länet hålla föredrag och exkursioner i skogarna och härvid

__ bibringa befolkningen undervisning i allt hvad till skogsvård hörer.

Genom kungörelse meddelas befolkningen, att den, som önskar
— skogsvårdsåtgärder såsom dikning, bränning, rödjning, sådd etc. verk—
ställda å sin skog, eller i öfrigt önskar råd och upplysningar i skogs—
frågor, härom må till skogsnämnden ingifva ansökan, som af nämnden
pröfvas och i mån af tillgång på medel och andra omständigheter

&

Dylika arbeten utföras under ledning af skogsingenjören eller till
_ hans biträde anställda skogvaktare, som af skogsnämnden utses. Umeå
den 28 september 1904. — Vilh. Alund.‘ H. J. Norrman. — Aug.

— Lundberg.* — .

—___ Hvad kommitterade i sin skrifvelse föreslagit, blef, på förvalt—
ningsutskottets tillstyrkan, af sällskapet godkändt.

Till Jledamöter af skogsnämnden valdes skiftesgodemannen Aug.
Lundberg, jägmästaren Vilh. Alund och förste landtmätaren H. J.
' Norrman, med resp. 36; 38 och 24 röster. å
9:0) Förvaltningsutskottets förslag, att något landtbruksmöte icke
_i år må hållas inom länet, äfvensom att åt förvaltningsutskottet måtte
uppdragas att bestimma tid och plats för sällskapets sommarsamman—
komst, blef äfven af sällskapet godkändt.

F Sedan alla dessa förslag blifvit af sällskapet behandlade, föredrogs
— och godkändes följande inkomst— och utgiftsförslag för år 1905.

Inkomster: i >

Behalining från Är 1904 .. .. .. .; . . .; c. > oL .i 10 18,871: 95
* / — ”Transport 18,871: 95