OCR Output

*ss Ne t &

Rörande föreslagnä inträdésfordringar, UndervisningSMnen och
— undervisningsplan hade sällskapet ingenting att erinra.

i 6:0) För att kunna fullborda pågående byggnadsarbeten vid

— landtbruksskolehemmanet i Brattby hade förvaltningsutskottet hemställt
om tillstånd att upptaga ett lån å 25,000 kronor, intilldess af lands—

tinget utlofvad andel i köpeskillingen för Yttertafle ägendom kan —

— vara att emotse, och blef denna hemställan af sällskapet bifallen. 1 2

samband härmed beslöt sällskapet, att Brattbyhemmanet finge för be— $

loppet intecknas, i händelse sådant för lånets erhållande skulle påfordras. — ”

7:0) Kungl. landtbruksstyrelsens skrifvelse af den 28 sistlidne
december, hvarigenom, på Kungl. befallning, sällskapets yttrande in—
fordrats dels i fråga om behofvet af ekonomisk kartläggning af säll—
skapets område, dels ock huruvida sällskapet är villigt att vidkännas
— därför erforderliga kostnader, samt förvaltningsutskottets i anledning
däraf uppsatta förslag till underdånigt yttrande, af följande innehåll:.

i *Till Konungen! Med anledning af Kungl. landtbruksstyrelsens
skrifvelse den 28 sistlidne december, hvarigenom tillfälle lämnats hus—
_ hållningssällskapet att yttra sig, dels i friga om behofvet af ekonomisk |
kartliggning af sällskapets område, som utgör hela Västerbottens län,
omfattande en areal af närmast 590 kvadratmil, dels ock huruvida säll—
skapet är villigt att vidkännas därför erforderliga kostnader, får säll— |
skapet härmed i underdånighet meddela: : _
att, ehuru ett ekonomiskt kartverk med därpå grundad jordbruks— —
statistik är för detta såväl som för alla öfriga lin af behofvet i hög
grad påkalladt, sällskapet dock, huru villigt det dartill in kunde vara, _
helt och hållet saknar tillgångar att bekosta utgifvandet af en ekonomisk
karta öfver länet, hvadan ej något bidrag—kan för detta ändamål _

erbjudas. : j .
D& emellertid ett ekonomiskt kartverk är för landet i "sin helhet
— af allra storsta betydelse, far sällskapet, — churu Malméhus lans hus—

— hållningssällskaps forvaltningsutskott, från hvilket förslaget utgått, ej
tilltrott sig —att angifva några grunder för en snabbare utveckling af
ekonomiska kartverket med därpå grundad jordbruksstatistik, — såsom
sin åsikt i underdånighét uttala, att en lämplig anordning af landtmä—
teriet, i samband med nu väckta och Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröf—
ning underställda förslag till dess omorganisation, snabbast och med min—
sta kostnad för statsverket skulle leda till det åsyftade målet och ett
godt resultat på så sätt vinnas, då landtmätarne, på grund af hela sin
utdaning och verksamhet, mer än andra äro kompetenta att utföra ej
mindre kartarbetet in äfven bedöma de förhållanden, som på en
tillförlitlig jordbruksstatistik inverka." i 4

Efter föredragning häraf beslöt sällskapet att såsom sitt under—
dåniga yttrande godkänna, hvad förvaltningsutskottet sålunda föreslagit.

— 8:o) Från den vid sällskapets vintersammankomst 1904 utsedda +
kommittén för utredning, huru den enskilda skogsvården inom länet
_ lämpligen bör befrämjas, hade följande skrifvelse till sällskapet inkom—
2 P $ — F P

# ie ho 8
C e k 2 2 2 å z ix 1% +—