OCR Output

he t 4

4 '_—' 1 9 _(_T %

t

~

ringsfonden, Alfiquistska fonden, Konung Oscars och Drottning Sofias

silfverbrollopsfond samt fosterländska föreningens fond föredrogos, och — :

då samtliga räkenskaper voro af vederbörande revisorer utan anmärk—
ningar granskade, beviljades därför tillstyrkt ansvarsfrihet.

§ 4.

: Förvaltningsutskottets — förslag till inkomst— och utgiftsstat skulle
enligt gällande arbetsordning nu föredragas, men lämnades beroende
till dess följande, delvis på inkomst— och utgiftsförslaget beroende frågor,
blifvit afgjorda: / $
f 1:0) Forvaltningsutskottets protokollsutdrag för den 16 oktober
samt 5 och 19 november 1904, därvid entreprenörernas för slöjdskole— '
reparationen gjorda anspråk å ersättning för öfverarbete, och genom
opåräknade försvårade arbeten hafda forluster, af utskottet behandlats,
därvid förvaltningsutskottet, efter genom utsedde kommitterade företa—
gen noggrann revidering af entreprenörernas öfver arbetet förda veri— —
ficerade räkenskaper, funnit sig föranlåtet föreslå sällskapet, att entre—
prenörernas framställning så till vida måtte bifallas, att de finge godt— .
Egöras för obetalda— räkningars belopp.. . .. .: — .. . ;.2 .. kr. 1,108: _9T
samt for den tid, de själfva arbetat utan dagaflöning ... , 76: —

Tillhopa kronor 1,184: 97

hvaremot anspråken å ersättning för arbetsledning och tidsspillan lim—
nats utan afseende. $
Sedan doktor 4. Lundh, med hänsyn till sällskapets dåliga eko—
nomi, för sin del afstyrkt förslaget, blef detsamma af sällskapet bifallet.
2:0) Förvaltningsutskottets meddelande, att fiskodlingsbyggnaden —
vid Piparböle vore i det bristfälliga skick, att en ombyggnad däraf
vore af noden, hvarför kostnaden beräknats till 1,700 kronor, samt
hemställan, att sällskapet ville för ändamålet anvisa 700 kronor samt —
hos Ume älfs Flottningsförening göra hemställan att ytterligare erfor—
derliga 1,000 kronor måtte af flottningsföreningen tillskjutas.

Jöägmästaren Alund upplyste, att denna fråga vore beroende af
en annan, som nu hvilar hos Kungl. Maj:t, ty därest barkningstvånget
upphifves, torde flottningsföreningarna åläggas bygga och underhålla
fiskodlingsanstalter. — Flottningsföreningen har också behandlat denna
fråga, men då man ej visste, huru stort anslag för sådant ändamål anvi—
sats, vore det oklokt att nu besluta denna utgift. Några hundra kronor
betydde för öfrigt intet för flottningsföreningen, hvarför tal. yrkade
afslag & framställningen, men hemställde, att en skrifvelse i sällskapets
namn aflåtes till flottningsföreningen, med anhållan att föreningen ville
anvisa medel för ändamålet. s '

Förvaltaren A. Bosin instimde med herr Alund, hvarefter säll—
skapet beslöt, att posten 700 kronor skulle strykas ur inkomst— och .
—utgiftsforslaget och att skrifvelse skulle aflåtas till Ume Flott—
_ ningsförening med forfragan om —den vill åtaga sig anstaltens om—

e«~bygonad. — . ; s