OCR Output

5198 — =
8 1.

Herr v. Ordföranden öppnade sammankomsten samt hälsade de

_ närvarande välkomna med ungefär följande ordalag:

"Jag anhåller härmed få hälsa sallskapets ledamöter välkomna
till denna sammankomst.
i Det har i år varit mer än vanligt svårt för forvaltningsutskottet
att få till stånd en inkomst— och utgiftsstat, med hvilken man kunnat
vara fullt belåten.
; Emellertid— är ställningen sådan, att sällskapet icke har nagon de—
biteringsrätt och således är bundet vid de inkomster, som kunna upp—
sta af ledamotsafglfter brinnvinsforsaljningsafgifter och räntor. Leda—
motsafgifterna uppgå ej till stort belopp. Brännvinsförsäljningsafgifterna
minskas tillfoljd af det glädjande förhållandet, att supseden aftager.
— Under året har sällskapet haft att räkna med stora utgifter för
inköp och bebyggande af ägendomen i Brattby till landtbruksskola.
För dessa ändamål har besparingsfonden mast hardt anlitas. En nod—
a.ndig och nyttig reparation af slojdskolehuset har äfven medtagit en
ej så liten del af besparingsfonden. Räntorna, som förut utgjort en
rätt god inkomstkälla, ha emellertid på grund häraf betydligt minskats.
Under sådana förhållanden har förvaltningsutskottet måst afstyrka en
— del begärda anslag, hvilka, därest medel funnits tillgängliga, utskottet
skulle varit ytterst benäget att tillstyrka, men då medel icke finnas att
”tillgå, har det varit omöjligt att handla annorlunda. Det återstår
emellertid nu för sällskapet att själf fatta beslut i dessa angelägenheter.
& Ett viktigt val förestår vid detta sammanträde, nämligen val af
ordförande i sällskapet. Vi ha förut haft otur vid besättande af denna —
plats, enär de valda ordförandena inom kort afgått. Det är emellertid
att hoppas, att vi nu nått en gynnsammare tid, och det vore godt att
få litet mer kontinuitet med afseende härå.
Jag förklarar sällskapets vintersammankomst härmed öppnad.”

$ 2.

Föredrogs sällskapets årsberättelse (Bil. A) äfvensom länsagrono—
mens, extra linsagronomens, dikningsformannens, linsagronomens be—
rättelse om rofodlingar, agrikulturkemistens, nötboskapspremierings—
nämndens, länsmejeristens, länsträdgårdsmästarnes och slöjdlärarinnans
berattelser (Bil. B—L).

D& alla dessa berättelser komma att i sin helhet införas uti säll—
skapets tryckta handlingar och sålunda där blifva för hvar och en
tillgängliga, beslöt sällskapet, att de icke nu skulle uppläsas.

$ &
; Sällskapets räkenskaper för det förflutna året äfvensom redogö—
relserakmngar for kapltalfonden, besparingsfonden, notboskapspremle-‘