OCR Output

—a &

Protokoll, — fördt vid Västerbottens läns Kungl.
Hushållningssällskaps vintersammankomst i Umeå den
8 februari 1905.

Närvarande: _Af forvaltningsutskottets medlem—

mar: v. Ordföranden, Öfversten och Kommendören
Ludv. Schöning, Skattmästaren, Häradsskrifvaren m. m. —
O. Th. Bergstrom, Förste Landtmätaren m: m. H. J.
Norrman, Direktören m. m. L. Kjellén, Kommissions—
landtmätaren m. m. F. O. Sjöström, Kronolänsmannen

Joh. Broman, Skiftesgodemannen Aug. Lundberg, Kyl-»

kovirden Joh. Pettersson, f. Öfverjägmästaren m. m.
A. M. Hellström och undertecknad Sekreterare.

Af sällskapets ledamöter hade tillstädeskommit:
Fruarna Emelie Kjellén, Selina Bergström och Erika
Norrman, Landskamreraren C. W. Bergström, Doktor
Adolf Lundh från Nordmaling, TLänsmejeristen Edvin
Westerlund, Länsagronomen Martin Bergström, Landt—

. bruksingenjören Henning Wikström, Förvaltaren Axel —

Bosin från Sörbyn, Jägmästarne Henr. Berggren, Vilh.

Ålund och G. Beronius, Auditör Gust. Ährling, Råd—
man J, Konsul E. Unander—Scharin, Doktor
. Waldenstrom, Kommissionslandtmätarne S. J. Jo—
hanson, Magnus Bergstedt, J. Gezelius, Bertil Lager—
quist och T. Bergman, Kamrer A. G. Elfstadius, For—

valtaren John Ohlén, Pastor Y. G. S. Levander från — i

Holmön, Stadsingenjör C. Olander, Kapten Er. Öhman,
Forstmästarne ”Teodor Linder, G. H. von Post : och
Thorsten Hellström, Handlandena J. 0. Wikström, Carl
Winberg och P. Svensson, Förste provinsialläkaren S. _
Cronberg, Disponenterna Axel Leander, 0. E. Sundin —
och Algot Karlsson, Länsträdgårdsmästaren J. L. —
Jonsson, Agronomen Gunnar Bergdahl, Byggmästaren
C. Sandström, Rättaren G. A. Johansson, Mjolnaren K.
A. Hillgren, Namndemannen P. . F. Hornsten, Hörnsjö, —

Redaktionssekreteraren J. Granberg, Kolportör J. Palm— —

gren, Snickaren N. Gabrielsson, Grubbe, Målaren C.

Emanuelsson i Böle, Hemmansägarne J. Jonsson och —

E. A. Sandström i Bole J. Axel Sandgren i Grisbacka,
— A. Fallman i On, Oskar Åström i Brännland, Nils

Sjöström i Spöland, Åkaren G. A. Johansson, Landt— — 3

brukaren Emil Bostrom i Burträsk, m. fl.
2