OCR Output

sv —P SE PCR tb 2B hss
* x h is > 3 5
S i 16 2 05
% & > x
m 2

/

+ 7 rörelsens ledande i rätt riktning i öfverensstämmelse med detta reg—
—lemente och Kungl. kungörelsen angående egnahemslånerörelsen af
den 17 juni 1904. 3 s

$ 18.

I detta reglemente, som gäller tillsvidare, äger förvaltningsut—
skottet göra sådana ändringar och tilligg, som kunna pröfvas be—
höfliga och ej strida mot föreskrifterna i nyssnämnda nådiga kungö—
relse om egnahemslån.