OCR Output

e 1Z 15 — —

intill fem sjättedelar och vid bostadslagenhet intill _ tre fjärdedelar af

det värde, de uppförda byggnaderna enligt genom förvaltningsutskot— _ _

tets försorg verkställd värdering äga, samt återstående delen af lånet, _
då samtliga byggnader blifvit fullbordade enligt den uppgjorda bygg—

— nadsplanen, Veåerborhgen brandförsäkrade, och filialbestyrelsen därom
meddelat bevis.

b) till bebyggd ligenhet:

Så snart köpet blifvit afslutadt och till säljaren kontant guldits
den del, med hvilken låntagaren skall till det egna hemmet bidraga,
och by ggnaderna å lägenheten blifvit af flhalbestyrelsen afsynade och —
godkända samt vederbörligen brandförsäkrade, äger säljaren mot af —
låntagaren utfärdad anvisnings aflämnande af lånebeloppet utbekomma
återstående del at köpeskillingen.

Därest afsevärda till— eller ombyggnader å laorenheten tarfvas,
lyftes lånet på sätt här ofvan stadgats om obebyggd lagenhet
& Låntagare, som vid utgången af tredje året efter det, under hvil—
ket hans ansökan blifvit beviljad, icke uttagit hela lånet, skall anses
hafva afstått från öfriga delen däraf.

$ 15.

Innan någon del af egnahemslånet utbetalas, skall låntagaren tlll
forvaltningsutskottet aflimna:

lånekontrakt, enligt fastställdt formulär, af hvilket hvardera kon—
trahenten tager ett;

två i lägenheten intecknade skuldförbindelser, hvardera & halfva _
beloppet, däraf den ena postponerad;

kopebref;

lagfartsbevis;

gravationsbevis, upptagande dessa båda mteckmngar och utvi—

sande, att ligenheten icke förut besväras af någon inteckning eller —

åtminstone ingen annan än sådan servitutsinteckning, som icke anses
minska säkerheten för det erhållna egnahemslånet. >
Därjämte skall styrkas, att ogulden köpeskilling från föregående

köp, hvilken kan komma att utgå med förmånsrätt framfor egnahems— _ _

lanet, icke finnes.

#

§ 16.

Före den 1 nästpåföljande oktober beslutar forvaltningsutskottet,
hvilka låneansökningar skola beviljas samt lånebeloppens storlek; be—
stämmer värdet & ligenheterna, fastställer plan å& de byggnader, som
skola uppföras, samt föreskrifver den tid, inom hvilken de skola vara
fullbordade.

i § 11. ,
. 'Förvaltningsåtskottet vidtager alla åtgärder, som erfordras for
— erhållande af lån från staten och äro erforderliga för egnahemslåne— —