OCR Output

5 2. * * ©
ä 4 ef t% +

n 14 —

6:0) de öfriga handlingar, sökanden till ytterligare bestyrkande
af sina uppgifter eller eljes vill åberopa. f
— Bevis om handlingarnes mottagande skall af filialbestyrelsen utan .
ersättning aflämnas till den lånesökande. f

8 12.

Vid pröfning af ansökningar om egnahemslån bör iakttagas:

att jordbruksarbetare äger företräde framför industriarbetare ;

_ att företräde lämnas den, som vill förvärfva jordbrukslägenhet
framför den, som vill förvärfva bostadslägenhet;

. att den, som vill bilda eget hem å obebyggd lägenhet, äger före—
_ träde framför den, som vill förvärfva sådant å bebyggd;

att lånesökande, som genom arbete och sparsamhet förvärfvat sina
tillgångar; äger företräde framför den, som annorledes bekommit dem ;

att gift arbetare har företräde framför ogift;

'att lånesökande, som redan föregående &r sokt, men, churu vil
vitsordad, på grund af bristande tillgång å egnahemslånemedel, icke
— kunnat tilldelas lån, må under i öfrigt lika förhållanden äga företräde
— . framför den, som första gången söker lån.

Lånesökande, som är lifförsäkrad for ett belopp motsvarande
. minst amorteringsdelen af det sökta lånet, har vid låns beviljande före—
träde framför oförsäkrad.

§ 1s.

Lånesökande i forsta hälften af oktober månad af för—
. valtningsutskottet såväl meddelande om huruvida lån beviljats eller ej,
—som ock de ingifna handlingarna, dock af de till godkända ansökningar
horande, endast köpekontraktet samt det ena exemplaret af ritningar
— och kostnadsförslag för byggnader.
Har lån beviljats, erhåller lånesökande därjämte meddelande om
tiden, då lånet utfaller, och formulär till lånekontrakt, skuldförbindel—
sör. m. m.

g, 14

Beviljadt egnahemslån får mot kvitto samt aflämnande af de i $
5 omförmälda handlingar lyftas hos hushållningssällskapets förvalt—
ningsutskott på följande sätt:

—a) till obebyggd lägenhet: —

Sedan köpet blifvit afslutadt och lagfart erhållits, utbetalas vid
jordbrukslägenhet intill tre fjärdedelar och vid bostadslägenhet intill
hälften af det genom förvaltningsutskottet uppskattade värdet, hvilket
belopp får lyftas antingen af låntagaren, om han kontant fullgjort hela
likviden till säljaren, eller ock af säljaren, mot anvisning som till
honom af låntagaren utfärdats, hvarefter och sedan åbyggnad blifvit
till någon väsentlig del å lägenheten uppförd samt brandförsäkrad, —
— låntagaren är berättigad att i fråga om jordbruksligenhet utbekomma