OCR Output

t

P j e S lc n s oo oo

8—1..

Lånekontrakt skall upprättas i två exemplar, hvaraf hvardera
kontrahenten skall taga ett.

$ 8.

Egnahemslägenhet får icke utan fona]tnmgsutskottets medgif—
vande försäljas, styckas eller utarrenderas; icke heller äger låntagaren
själf njuta egnahemslånet till godo, sedan han afflyttat från lägenheten.

§ 9.

For att handhafva egnahemslånelorelsen sammanträder hushåll—
ningssällskapets förvaltningsutskott på kallelse af ordföranden, så ofta
ärendena sådant påkalla, och har därvid att handlägga alla till egna—
hemslånerörelsen hörande frågor i enlighet med föreskrifterna i Kungl.
Maj'ts i $ 1 här ofvan omnämnda nådiga kungörelse och detta regle—
mente. §
Mot Förvaltningsutskottets beslut i allt hvad icke afser tlllampnm¬
gén af lånekontraktets bestämmelser, må talan icke föras. F

$ 10.

Åt hushållningssällskapets filijalafdelningsbestyrelser i socknarna _
lämnas uppdraget att tillhandagå lånesökande med råd, tillhandahålla —
: detta reglemente, erforderliga formulär. och blanketter, mottaga ansök—
ningar om lån samt till förvaltningsutskottet afgifva infordrade upp—
lysningar angående såväl lånesökandena som egnahemsangelägenheter
i öfrigt, och äger utskottet att åt bestyrelserna härför lämna närmare
erforderliga föreskrifter. —

8 iL.

Ansökningar om lån skola på härför afsedda blanketter vara inläm—
nade före den 1 maj till filialafdelningsbestyrelsen i den socken, där
lanesokanden bor.

Vid ansökningen bör fogas:—

1:0) det uppgjorda köpekontraktet enligt fastställdt formulär;

2:0) i två exemplar plan till erforderlig ny— eller ombyggnad af
hus jämte kostnadsförslag;. _ .

3:0) betyg om sokandens ålder och freJd samt därom att han är
svensk medborgare;

4:0) af två ojäfviga och trovärdiga personer utfärdad uppglft ”33

om sökandens »ekonomiska ställning, tillgångar och skulder samt intyg
att han är känd för sparsamhet, nykterhet och hedrande vandel och
hufvudsakligen af kroppsarbete har sin utkomst;

~_B:0) berikning kostnaderna for anskaffande af kreatur, Se

inventarier och _ husgeråd;

5 Ss