OCR Output

Egnahemslån förräntas efter tre och sex tiondedels procent om
året och skall med afseende på återbetalningen delas i två lika stora
delar: en amorteringsdel och en stående del. $

Å amorteringsdelen erlägges, intill dess densamma blifvit till fullo.
gulden, vid egnahemslån för jordbrukslägenheter, en annuitet (årlig
afgift, utgörande ränta och amortering) af sex procent och vid egna—
hemslån för bostadsligenheter, en annuitet af sju procent, hvarvid i —
hvartdera fallet såsom ränta räknas tre och sex tiondedels procent å
det oguldna kapitalbeloppet af amorteringsdelen. Skyldighet att erlägga
den första kapitalafbetalningen inträder, när tre år förflutit från utgån—
gen af det kalenderår, under hvilket lånet utbekommits. Intill dess
kapitalafbetalningen börjar, erlägges endast föreskrifven ränta å lånets

. hela belopp. Därefter erlägges, jämte annuiteten & amorteringsdelen,
ränta å lånets stående del, intill dess jämväl denna lånedel till fullo
inbetalats. s Td

Egnahemslånets stående del kan, där ej sådant förhållande, hvar—
om i $ 6 här nedan säges, mellankommer, af hushållningssällskapet icke
uppsägas, förrän amorteringsdelen till fullo. guldits, och åtnjuter lån— —
tagare därvid fem månaders uppsägning. ;

Ränta och afbetalning å egnahemslån skall för hvarje år af lån—
tagare erläggas i sammanhang med kronoutskylderna.

$ D.

— Rörande hvarje egnahemslån skall, innan någon del däraf må af
låntagaren uppbäras, mellan hushållningssällskapet och låntagaren upp—
rättas fullständigt lånekontiåkt, hvaruti bestämmelser i följande afse— —
enden skola finnas intagna, nämligen : er

beträffande belägenheten, storleken och värdet af den lägenhet, —
för hvars förvärfvande lånet lämnas, samt densammas egenskap af jord—
— brukslägenhet eller bostadslägenhet; _
+ rörande lånets belopp, säkerheten och villkoren i fråga om ränta
och återbetalning; _ ss
huruvida lånet må på en gång eller i särskilda terminer lyftas,
samt angående sättet och villkoren för lånets utbekommande ; ; %
angående viss tid, inom hvilket lånet skall vara till fullo ut _
taget, vid äfventyr att rätten till utbekommande af ej lyft belopp skall
vara förverkad; f
_ betriffande hvilka byggnader böra å lägenheten uppföras och
tiden, inom hvilken de böra vara fullbordade; kP E
rorande lantagarens skyldigheter i friga om ligenhetens hifdande _
och underhållande samt byggnadernas brandförsäkrande i länets brand—
stodsbolag ; å ' ' — $ oe2
. — angående den kontroll från hushållningssällskapets sida, som lån— _
tagaren skall vara skyldig underkasta sig; samt —
därom, att möjligen uppkommande tvister mellan hushållnings— _

* 4.