OCR Output

T

10 _ —

. (Bil. 1. $

Reglemente for Viisterbottens läns hushållningssäll—
skaps egnahems—lånerörelse.

$ 0 .

_For att bereda mindre bemedlade arbetare tillfälle att på lands—

bygden bilda egna hem, utlämnar Västerbottens läns. hushållnings—

sällskap, i öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse
angående allmänna villkor och bestämmelser för den af Kungl. Maj:t
och Riksdagen beslutade egnahems—lånerörelse, af den 17 juni 1904,
lån på här nedan angifna villkor.

§ 2.

Egnahemslån utgår för bildande endast af sådant eget hem, där
lantagaren äger såväl jordområdet som därå uppförda byggnader, och
kan utlämnas för förvärfvande af ligenhet, afsedd for idkande af jord—
bruk (jordbruksligenhet), eller lägenhet, där bostaden är det väsentliga

— (bostadslägenhet).

Lån till egna hem i tätt bebyggda samhällen, såsom köpingar,
municipal—, villa—, större stationssamhällen eller industricentra och där—

likställda samhällen, förmedlas icke af Hushållningssällskapet, och

i regel icke heller till sådant, där innehafvaren redan äger såväl jorden /

som därå uppförda byggnader.

— _ Egnahemslån tilldelas ej annan in arbetare, man eller kvinna,
som är svensk medborgare, äger god frejd, är känd för sparsamhet,
nykterhet och hedrande vandel samt hufvudsakligen af kroppsarbete

har sin utkomst, och som visserligen ej saknar medel att i någon mån

bidraga till bildande af eget hem, men är i behof af kraftigt bistånd

—— for dess forvirfvande, kommande egnahemslån i regel ej att utlämnas

_till den, som är under 25 eller öfver 50 år gammal.

Egnahemslån utgår efter förvaltningsutskottets bepröfvande, då
fråga är om jordbrukslägenhet, med minst hälften och högst fem sjätte—
delar af det med ledning af uppgjordt köpeaftal, värderingsinstrument,
brandförsäkringshandlingar, kostnadsförslag eller andra tillgängliga

— handlingar beräknade och af förvaltningsutskottet godkända värdet å

jorden, jämte därå befintliga eller för uppförande afsedda byggnader

(lägenhetens lånevärde) samt, då fråga är om bostadslägenhet, med minst
_ hälften och högst tre fjärdedelar af samma virde.

Egnahemslån utgår ej, där det beräknade värdet ”öfverstiger: för

jordbruksligenhet 5,000 kronor och för bostadslägenhet 3,000 kronor. __

Z.