OCR Output

4 8 F T
”till 2;000— kr.; men då —han hade sig bekant, att sällékapets tillgångar
i år voro synnerligen knappa, kunde han ej förorda mera än 1,500 kr.

Herr C. F. Lundmark hade svårt att frångå sitt yrkande, Det
skulle blifva svårt för nämnden att i brist på erforderliga medel ej
kunna premiera värdefulla afvelsston, hvilka vid nästa premieringar
sannolikt framkomma, ifall den föreslagna reglementsförändringen vurine

' Kungl. Maj:ts godkännande.

Herr Hellström medgaf, att det vore en betänklig sak, om nämn—
_ den skulle stå utan tillräckliga medel, men då det af förvaltnings—

utskottet föreslagna beloppet i forenmg med statsbidraget utg jorde
mer in dubbelt mot hvad i år åtgått, trodde han ej att faran skulle
vara så stor, men ville dock nu vara med om anslagets höjande till
1,500 krono_r.—

Herr Tirén erinrade, att förhållandena nästa år blifva helt annor—
, lJunda in i år, ty då är de premievirda hingstarnas antal ökadt och
då tillkommer äfven premiering af äldre ston. Han måste därför vid—
hålla sitt första yrkande.

Herr B. Lagerqvist, framhöll, att da premieringsställenas antal
. ökades från 4 till 8, borde väl äfven anslaget fördubblas.

ix Herr C. E. Lundma)k tillkännagaf, att han fortfarande yrkade
på 2,000 kr.

$ Sedan diskussionen förklarats afslutad, enade sig sällskapet om

aflatande till Kungl. Maj:t af underdånig skrifvelse i det syfte, lektor
Hallander föreslagit, och enligt det koncept, som inför sällskapet
© föredragits.

Vidare beslöt sällskapet att premieringsmötenas antal skulle ökas
till åtta, och uppdrogs åt förvaltningsutskottet att bestämma platserna
därför. .

Då enighet rörande anslagsfrågan ej utan omröstning kunde er—
nås, uppställdes följande voteringsproposition:

Den, som biträder herr Hellströms m. fl. förslag om 1,500 kr.,
röstar ja, den det ej vill, röstar nej; vinner nej, har sällskapet beslutat
i enlighet med herr Tiréns förslag om 2,000 kronors anslag.
$ Omröstningen utvisade 9 ja och 7 nej, hvadan anslagets belopp
blifvit bestämdt till 1,500 kr. §

Med anledning af det beslut, som i föregående § fattats, foreslog
veterinär Tirén, att sillskapet vid nista A&rs landsting skulle göra hem—.
ställan om bidrag till penningepris vid länets hästpremieringsmöten,
hvilket forslag af sällskapet godkändes; och uppdrogs åt förvaltnings—
utskottet att därom draga försorg samt att bestamma det belopp, hvar—

F om framställning skulle göras.

wl

v2