OCR Output

s _._7;

deras konstanta bibehållande på samma platser. Han vore äfven bO]d
for att oka premiebeloppet men bade sig äfven bekant, att sillsknpet
befunne sig i svåra ekonomiska oinstindigheter.

Herr Hellstrom insag Afven, att Okade premieringsst‘illen och ökadt
antal djur kräfde ökade utgifter, men då det i år visat sig, att vid 4

premieringsplatser till premier ej åtgått mer än 749 I:r. af samman— —

lagda anslaget från staten och hushållningssällskapet, Jhemställde han,
huruvida ej för nästkommande år det föreslagna beloppet kunde få
anses tillräckligt.

Undertecknad sekreterare upplvste att årets anslay 1,500 kr. icke, ~_

såsom premwrmgsnamnden aitagit, varit afsedt uteslutande till pen—.
ningepris, utan att nu, sasom alltid tillförene, öfrige omkostnader för
premieringen skulle af samna anslag craldas Det nu föreslagna be—
loppet 1,100 kr. vore däreniot afsedt ~uteslutande till penniugepris,
hvilket förvaltningsutskottet vid statens uppgörande ämnade närmare
tydliggöra till förebyggande af sådan missuppfattning, som i år ägt rum.

Herr 0. F. Lundmark anslöt sig till herr Tiréns åsikt och yrkade
på anslagets höjande till 2,000 kr.

Herr Tirén upplyste att flere premieringsbara hingstar sedan si—
sta premieringen blifvit till linet inköpta, hvarigenom många flere —
pris nästa år skulle kommä att utgå, hvarför han fortfarande vidköll —

sitt yrkande.

Skiftesgodeman Aug. Lundberg anförde, att då statsbidraget vore
1,020 kr. och sällskapets bidrag 1,i90 kr., bleftve det ju ondast —till
priser 2,120 kr., hvilket väl borde räcka ganska langt, då i år ej åt—
gått mer än 749 kr. Då sällskapet dessucom får vidkännas åtskilliga
omkostnader för premieringen, hemstillde hen om bifall till förvalt—
ningsutskottets forslag. f

Herr C. E. Lundmark ansåg, att man nu ej borde draga i be¬
tinkande att bifalla det af herr Tirén föreslagna beloppet 2,000 kr., då det
gäller att taga vara på ett dyrbart stomaterial, som nu fmnes men
som inom få år skulle vara försvunnet och hvar‘ dtermkopande vore
forenadt med betydliga kostnader. Talaren trodde, att forvaltningsut—
skottet nog skulle finna utväg för beloppets anskaffande.

Herr Tirén, som en följd af år deltagit i länets hästpremieringar,
medgaf, att sallskapets anslag alltid varit storre in som behifts, men
det hade då endast varit ett premieringsställe årligen. Han anforde
att angriinsande län lämnade betydligt större belopp för sin premiering
och framhöll, huru svårt det skulle blifva för premieringsnämnden att
reda sig utan tillgång till nödiga premieringsmedel.

He)r J. Broman ansåg, att det icke skulle vara nktwt att nu .

2

sänka anslaget från 1,500 kr. till 1,100 kr. samt på samma gång höja *'"

premieringsställenas antal och foxeslog därför den medelvägen, att an—
slaget höjdes till 1,500 kr.
Herr J. Jonsson i Böle ansåg det nödvändigt att anvisa 2,000 kr.
till premier.
_ _ Kyrkoviirden J Pettersson i G:zsbacka ville garna höja anslaget
s \‘