OCR Output

% Ne

L k
Så —

premieringsnämnden anses fullt afvelsdugliga och hafva fol vid sidan
eller äro synbart dräktiga efter betäckning med likartad premierad
hingst, dock att för tids vinnande under 1905 års premieringar dylika
— äldre *rena' ston måtte få premieras äfven såsom under året betäckta
af så kvalificerad hingst; samt att vidare rörande den ordning, i hvil—
ken penningepris skola utgå och, som omnämnes i $ 17 af nu gällande
reglemente for den med statsmedel understödda hastplemlermgen dessa
äldre ston —måtte få hänföras till samma afdelning som 7—, 9— och
10—åriga fölston och sålunda före de med C i denna afdelmng utmarkta
ston komma i med penningepris.
Samtidigt hirmed vågar jag hos sällskapet ifrågasätta, om icke
— under nästa år besiktningsmötenas antal i länet torde böra ökas från
fyra till åtta å nio, och om icke hästafvelsområden sådana som Vil—

helmina, Äsele, Lycksele, Nordmaling och Skellefteå förtjäna att därvid
komma i fråga jämte de i år utsatta uppvisningsplatserna. — Skara den
S+november 1904. —Vilhelm Hallander. © Ordförande i VT distriktets
hästpremieringsnämnder*.

Efter uppläsandet häraf föredrogs utdrag af foxvaltnmgsutskottets
protokoll för den 10 dennes, jämte förslag till underdånig skrifvelse i
öfverensstämmelse med lektor Hallanders förslag, hvarvid utskottet
tillstyrkte att sällskapet måtte besluta sådan skrifvelses afgifvande till
Kungl. Maj:t.

2 . Rörande lektor Hallanders förslag om ökande af besiktningsstäl—

_ lenas antal hade utskottet vidare föreslagit, att sällskapet måtte bestäm—

— ma dem till åtta, men att åt förvaltningsutskottet måtte uppdragas att
bestämma valet af platser därför.

— T sammanhang härmed och då det tillkommer förvaltningsutskot—
tet att till stuteriöftverstyrelsen anmäla, huru stort belopp som för un—
derdistriktet anvisats till penningepris, hade forvaltmngsutskottet äfven
föreslagit, att sällskapet nu måtte bestämma att för år 1905 härför anvisa
—1,100 kronor.

Ofverjiigmiistaren A. M. Hellström, som härefter begärde ordet,
talade för förvaltningsutskottets förslag och hemställde om sällskapets
godkännande af de framställda förslagen.

— Grosshandlaren C. Edv. Lundmark ville understryka forva]tnmos¬

__ utskottets förslag. Blandningsafveln hade en längre tid pågått i oro—

— väckande grad, hvarför Lraftlga åtgärder däremot borde vidtagas, och

vore därvid hingstinköp och prisbelöning af äldre fölston verksamma

medel. Det hade ofta sig, att äldre ston lämnat en bättre af—

— komma än yngre. _ För premieringsställenas ökande ville han äfven

— uttala sin synnerliga sympati. . Forslaget i sin helhet vore ett ord i
sinom tid, hvarför han till alla delar ville tillstyrka detsamma.

Veterinären V. Tirén ansåg det oegentligt, att endast 1,100 kr.
nu föreslagits till penningepris, då därtill för innevarande år anvisats
1,500 kr. : Med hänsyn till att premieringsmötenas antal nu skulle ökas,
ylkade han på anslagets höjande till 2,000 kr.

— — Kronolänsman J. Broman talade för prisbelöningens nödvändig— _
het för aldre ston samt för ökande at premlerjngsstå]lenab antal och

& % '2