OCR Output

i s * % — &
y tP s % ä 24 S & 3 3

M

se 2l
ts ts cp t

Hvad forst vidkommer hingstfrågan, torde sålunda till länet böra
anskaffas snarast möjligt ett antal nordsvenska eller norska hingstar:
af lämplig typ och exteriör, af typ närmande sig de bättre, kraftigare ,
exemplaren af gammal Västerbottenshäst, respektive Jämtlandshäst, och _
af exteriör särskildt lämpad och afpassad till att borteliminera de täm—
ligen genomgående arffel, fel i benstallnmgen och ledgångar, som ge—
nom blandningsafveln inympats på stostammen.

Det beslut linets landsting nyligen fattat i afsikt att komma .
denna fråga till hjälp, visar, att inom linet uppmärksamheten härå är
riktad, och då länets hushållningssällskap redan länge visat sig hafva,
blicken öppen härför, har jag hirmed endast velat stryka under be—
tydelsen af, att hingstfragan snarast möjligt finner sin lösninb

Men ej mindre viktigt synes vara, att de äldre ston af ren nord—.
svensk eller norsk härkomst, hvilka faktiskt ännu finnas kvar, i möj—
ligaste mån komma afveln .till godo. Det gäller ju nu att snarast
möjligt återkomma till ren afvel och med minsta möjliga uppoffringar
därpå grunda en lönande framtida afvel.

Då nu emellertid de yngre årsklasserna af ston till öfvervägande
antal äro produkter af blandningsafveln, är det uppenbart, att linet i.
i dessa äldre, rena ston har ett grundmaterial långt mera ägnadt att
bygga på än på korsningsprodukterna.

Det kan under sådana förhållanden ifrågasättas, om icke dessa
äldre rena afvelsston, delvis af fortrifflig— klass äro mera värda att
komma i åtanka vid premieringarne, och om icke deras användande
till afvel, väl parade med kvalificerad hingst, i .ej mindre grad är värdt
uppmuntran från hushållningssällskap och stat än de nu blandade yngre
årsklasserna af ston? Enligt min mening förvisso!

Nu gillande premieringsreglemente for den med statsmedel un—
derstödda hästpremieringen tillåter emellertid icke premieringen af sto,
såvida det ej är under 11 år. (Men å andra sidan tillämpas reglemen¬
tet ännu alltjämt endast i dess ofvergangsform, hvadan man torde haf—
va anledning hoppas, att under öfvergången till renafveln med därmed
förenade svårigheter tillåtelse skulle kunna genom sällskapet utverkas
att få, till dess en yngre oblandad stostam hinner framväxa, premiera
afven äldre. ston, så framt de äro af nordsvensk eller norsk härkomst —
och af premieringsnämnden anses fullt afvelsdugliga. En sådan an—
ordning synes mig vara så mycket mera lämplig för länet, som under
innevarande års premiering, trots det att premieringsnämnden belönat
korsningsprodukter af äfven ganska låg klass, i afsikt att därmed upp—.
muntra uppfödarne, af de utaf hushallnmgssallskap och stat utanord—
nade premieringsmedlen, för Västerbottens län 2,520 kr., endast 749
kr. kunnat utdelas.

På grund häraf tillåter jag mig vördsamt till hushållningssällska—
pets bepröfvande framlägga det forslag, att sillskapet matte hos Kungl.
Maj:t i underdånighet anhalla att i Västerbottens läns underdistrikt
måtte intill utgången af år 1910 få i A och B—klass med respektive _
50 och 25 kronors penningepris premieras rena nordsvenska och nor— _
F (ska framstaende afvelsston äftven efter fyllda 11 år, forutsatt a;bt de ät .

&