OCR Output

$ #—~ 4:—— $
bilagde af förvaltningsutskottet däröfver upprättade reglemente, hvar—
jämte sällskapet beslöt, att underdånig hemställan skulle göras hos
Kungl. Maj:t om ett lån från egnahemslånefonden af 200,000 kronor
för lånerörelsens bedrifvande. 2

. At förvaltningsutskottet uppdrogs att före den 1 instundande feb—
ruari göra underdånig hemställan om sådant Jån samt att ombesörja
alla för låneförmedlingen erforderliga göromål och anskaffa alla därför

behofliga handlingar och formulär, äfvensom att lämna sällskapets filial——

bestyrelser de föreskrifter och upplysningar, som för dem rörande
denna sak kunna vara af nöden.

$—3.
> Foredrogs en från ordföranden i VI distriktets hästpremierings—
nämnder, lektorn och riddaren Vilhelm Hallander i Skara, ankommen
så lydande skrifvelse:

' — ©”Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskap. un—
dertecknad i egenskap af ordförande i VI distriktets hästpremierings—
nämnder under innevarande års premieringsmöten inom länet varit i
tillfälle att & ort och ställe sätta sig in i länets hästafvelsförhållanden;
har jag trott mig finna att intresset för hästafveln bland den jordbru—
kande befolkningen inom Västerbottens län är lifligt och i stigande, att
© länet i stort sedt har goda betingelser för en lönande hästafvel, sam—
tidigt som det med sina långa afstånd har stort behof af harda, rorliga
och kraftiga hästar.

— —Af uppvisningarna samt af hvad jag i öfrigt funnit har emellertid
— framgatt, att inom Västerbottens län i likhet med förhållandet i Norr—
bottens län och äfven i sydligare belägna närgränsande provinser häst—
stocken under senare åren till stor skada för stammen påverkats af s. k.
blandmngsafvel utan mål och med afvelsdjur, framför allt hingstar af
— låg klass, såsom saknande likartad härkomst och genomgående behäft—
tade med arffel, samt att kraftiga åtgärder måste anses tarfvas för att
— återföra hästafveln i rätt spår.

’ Samtidigt har det emellertid visat sig, att det i hufvudsak är de

_ yngre Arsklasserna af ston, som äro påverkade af kallblodet samt bland—

ningsafveln, under det att jämte ett fåtal yngre, rena nordsvenska och
norska ston det finnes kvar ej alltför få äldre ston af ren nordsyensk
eller norsk härstamning samt af delvis förträfflig kvalitet.

: Med dessa fakta för ögonen och då länets hushållningssällskap
nu beslutat att jämte den ädla hästafvel, som möjligen kan i länet
förekomma, uppmuntra endast afvel med nordsvenskt och norskt häst—
material, har det synts premieringsnämnden, att det särskildt är tvänne
synpunkter som härvid träda i förgrunden och förtjäna att från början
framför andra uppmärksammas. Det är frågan om anskaffandet till
länet af tillräckligt antal lämpliga beskällare i stället för de många nu
i länet befintliga och äfven i öfrigt undermåliga hmgstame
samt frågan om tillvaratagandet till afveln af de äldre stona och deras
förande till renafveln. _ F