OCR Output

Protokoll, fördt vid extra sammanträde med Vä—
sterbottens läns Kungl. Hushållningssällskap i Umeå
den 12 december ©1904. Se e

Närvarande: Borgmästaren A. Ahblstrand, Råd—
man m. m. L. F. Grahn, Auditör G. Ahrling, Stads—
fiskal A. H. Landgren, Veterinär V. Tirén, Kapten O.
Ohman, Kyrkoherden m. m. T. H. Svartengren, Stads— /
kassör G. Löf, Kommissionslandtmätarne S. J. Johan—
son;, . B. Lagerqwst och J. Gezelius, Skiftesgodeman —
Aud Lundberg, Kyrkovärden Joh. Pettexsson Vakt—
mästaren C. F. Englund, Hemmansägaren J. Jons—
son i Böle, Redaktionssekreteraren J. Granberg, Gross— —

_ handlaren m. m. C. Edv. Lundmark, f. Öfverjägmäs— i
taren m. m. A; M. Hellström, Smckaren N. Gabrielsson
”Fr. —Grubbe, m. f1.

§ 1.

Som ordfo’randeplatsen inom sällskapet ännu vore obesatt och v.
ordföranden af sjukdom blifvit förhindrad att tillstädeskomma, utsågs
borgmästaren Albin Ahlstrand att leda dagens förhandlingar.

§ 2.

Sedan den för dagen utsedde ordföranden hälsat de närvarande
ledamöterna välkomna, föredrogs utdrag af förvaltningsutskottets proto—
koll för den 10 dennes, därvid förvaltningsutskottet i fråga om egna—
hemslånerörelsen beslutat att vid detta sammanträde hos hushållnings—
sällskapet göra följande framställningar :

1:0) att sällskapet måtte besluta att förmedla egnahemslanero¬
relsen;

9: :‘o) att det af utsedde kommitterade upprättade reglementet, som
af utskottet genomgåtts och granskats, måtte af sällskapet antagas;

3:0) att 200,000 . kronor statsmedel måtte rekvireras för lånerö—

/ ' relsens bedrlfvande och

~4:0) att åt fowaltmngsutskottet måtte uppdragas att ombesörja —

alla för lånerörelsen erforderliga göromål, att hos Kungl. Maj:t anhålla —
om för lånerörelsen erforderliga medel samt att uppritta handlingar ___

och formulär, som for laneformedlingen kunna anses vära — behöfliga.
Med anledning häraf beslöt sällskapet, att egnahemslånerörelsen — *
?'_.,__mom lanet skulle ai sällskapet formedlas och godkandes t111 alla delar —

+4 w