OCR Output

i X 2 s.

relsen i Västerbottens län senast kl. 11 fm. måndagen den 22
januari 1923.

1 tillampliga delar gälla för försäljningen de villkor, som finnas an—
givna i länsstyrelsens kungörelse den 8 september 1922, landskontoret ser.
A. N:r 28, dock att virket skall avverkas och bortföras sist inom tre år,
räknat från utsyningens verkställande eller den 7 november 1922.

Närmare uppgifter rorande virkesposterna kunna inhämtas av veder—
börande jägmästares stämplingslängd, vilken finnes tillgänglig såväl här—
städes som hos jägmästaren D. Hultmark, Vilhelmina.

Umeå i landskontoret den 27 december 1922. ‘

AXEL SCHOTTE. ".
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.

ha
c ols & k