OCR Output

Vasterbottens lans allmanna

K ungorelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 50

För vederborandes iakttagande erinras att enligt nadiga förordningenÅ"gl.å.i"d'i"g
den 3 november 1922, — Svensk författningssamling n:ris 450 och 541, — AY Jåv Rbp
skattefria avdragen vid 1923 års taxering nedsatts under de hit— yörejse ser.
tills gällande och alltså komma att utgöra lägst

A N:r 46 i
vad angar
S. F. B. F. skattefria_ av—
ortsgrupp 1 700 350 ?gå% ;'å
99 ll 800 400 taxering_
33 J 900 450

¥ IV 1,100 550

(Se länsstyrelsens kungörelse N:r 46).
Umea i Landskontoret den 11 december 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umea 1922, Runo Larssons Tryckeri.

e