OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 49

Jimlikt bestimmelserna i 26 $ rekvisitionslagen kungöres härmed att .‘.‘“:ig: vissa
Riksvärderingsnämnden vid prövning av den av lokala värderingsnämnden sv fo;a
för Västerbottens län upprättade taxa å vissa förnödenheter och tjänstbar— värderings—

heter funnit gott förordna att taxan i nedan angivna delar skall erhålla föl— nämnden

jande ändrade lydelse: upprättade
s g * 3 soa nna psi ss taxa.
Varans eller tjänstbarhetens namn ' Berakningsgrund | Kr. wöre;
Grupp 2. |
Maskin—, järnvaru— och metallvaruindustri. » |
Bokomobiler, Ryresersaltning.;.... ... ... | Dag o. häsikr. |.. . 1 |— |
Grupp 3.
Sten— och lervaruindustri. |
Tegel: a) murtegel, vanligt 10", partipris . . . . . . 1,000 st. 85 | —
å 43 12, a n ee ds % y | 100 | —
d) dfaneringsror, —4" partipris.,.;........: .. > 290 | ——|
3 57 S e t tee ' å 350 | —
minutpris / — ”. .. % 400 | — |
r 6 © partipris .. — . .. : 3 450 | —|
minutpris . . ; . .. y | 525 | —|
Grupp 5.

Närings— och njutningsmedelsindustri. |
Vetemidl :; .. ;. — oi t d ie ' — Kilogram + | 40 i
Karnmiöl . .. .. . 05 e W t e e t e e $s =—— 130
Kott: ay hast, rokt, med ben 44. | å r fr 1100

p i » — — — — — i ©2 , | $ — | 90|