OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 48

For prövning av föreliggande, enligt 50 § av gillande taxeringsfor— Ang. sir—
ordning anforda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sammanträder sär— Snkigdgngä)å:
skilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum onsdagen deås sam—
den 20 innevarande december månad kl. 11 fm. manträde.

Av provningsnamnden utsedda ledamöter och suppleanter äro:

ledamöter:

Vattenrattsdomaren N. Quennerstedt, Umeå,
Disponenten Ragnar Carlsson, Holmsund,
Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby.

suppleanter :

Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,

Arbetaren Wilh. Pettersson, Baggbole,

Varder ledamot i prövningsnämnden genom laga förfall hindrad att
tillstädeskomma, bör anmälan därom ofördröjligen insändas till länsstyrelsen,
för att suppleant må kunna inkallas.

Umeå i landskontoret den 6 december 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri