OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret ; N:r 47

Upplases i länets kyrkor.

Jämlikt stadgandet i lagen angående ryttare—, soldat— och batsmans—Ang. anteck.
torps befriande i vissa fall från ansvar för inteckningar i stamhemmanetf;'r't';gr(')t]åå'"
den 18 oktober 1907 tillkännagives härmed, att enligt hit ingånget medde— ompsoldat).
lande den 27 november 1922 i Umeå tingslags häradsrätts protokoll för torps befri.
ändamål, som avsåges i $ 1 av nämnda lag, antecknats, att lägenheten ande från an.
Skogsbo 1!, avsondrad från Rödå by, varå Olof Olofsson den 9 maj 1922 SV4! för in—

å 2 S at si qs teckning.
erhållit lagfart, utgjorde område, som varit till stindigt soldattorp anslaget. SS NNS
Umea i Landskontoret den 6 december 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

_ Umed 1922, Runo Larssons Tryckéri.