OCR Output

— 110 —

Hörsammas ej anmaning att avgiva deklaration, som bort utan sär—
skild anmaning på grund av 2 $ 1 mom. avgivas vare, förutom påföljden
av talans förlust, den uppgiftspliktige förfallen till boter, svarande emot en
tiondedel av den inkomst— och förmögenhetsskatt som påföres den skatt—
den skattskyldige, dock minst fem kronor.

Har den, som forst efter anmaning är pliktig avgiva deklaration, un—
derlatit att horsamma gjord anmaning, vare han forfallen till enahanda bö—
tesstraff, där han jämväl underlater att horsamma fornyad anmaning, som
enligt 15 § 2 mom. ägt rum.

Fullgöres icke uppgiftsskyldighet, som i 16 $ ovan åberopade nådiga
förordning är stadgad, skola enahanda påföljder, som här ovan for varje
sarskilt fall foreskrivas, äga rum beträffande den taxering, för vilken den
ifrågavarande uppgiften skolat ligga till grund; skolande i sådant fall böter
beräknas i förhållande till. den bevillning, som påföres den skattskyldige på
grund av den taxering, varom fråga är, dock minst fem kronor.

Kan nagon antagas hava haft giltig anledning för underlåtenhet att
avgiva uppgift å viss ort eller gitter han for annan underlatenhet visa giltig
ursäkt, äge här stadgad påföljd icke rum.

Gör uppgiftspliktig sig skyldig till forsummelse, som nu om—
förmälts eller avlämnas icke enligt 8 § 1 mom. infordrad upp—
lysning, skall anteckning därom verkställas i taxeringslängden.

Vid underlåtenhet att behöringen fullgöra vad i mom. a)—g) här ovan
stadgas, vare den försumlige, därest han är offentlig tjänsteman, under—
kastad ansvar såsom för annat tjänstefel men böte eljest tjugufem kronor.

Har någon i deklaration eller annan uppgift eller upplys—
ning, som av honom avgivits till ledning vid taxering, mot bättre
vetande lämnat oriktigt meddelande, som är ägnat att leda till
frihet från taxering eller till för låg taxering, böte, om det orik—
tiga meddelandet föranlett, att skattskyldig icke blivit taxerad
eller blivit for lagt taxerad, hogst fem ganger det skattebelopp,
som genom det svikliga forfarandet undandragits, och i annat
fall hogst fem ganger det skattebelopp, som skulle hava undan—
dragits, diarest det oriktiga meddelandet blivit vid taxeringen följt.

Har det oriktiga, meddelandet icke lämnats mot bättre ve—
tande, men har den, som lämnat meddelandet, vid dess avgi—
vande gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, vare straffet böter,
hogst tva ganger det skattebelopp, som undandragits eller skulle
hava undandragits genom det oriktiga meddelandet.

Straff for forseelse, varom i denna paragraf sägs, inträder
icke, därest den skyldige, innan taxeringsnämnden avslutat sitt
arbete för året, av egen drift beriktigat det oriktiga meddelandet.

Taxeringsdistrikten indelas vid taxeringen i följande ortsgrupper:

l L l %