OCR Output

2

Envar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten av honom ålig—
gande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för så—
dant ändamål hänvända sig till vederbörande taxeringsnämndsordförande.

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt hos ordforande i
taxeringsnämnd samt därjämte i Stockholm hos överståthållareämbetet, i
övriga städer hos magistraten och å landet hos ordförande i kommunal—
nämnd.

Deklarationer, som avgivas utan anmaning, skola avlämnas antingen
direkt till ordföranden i taxeringsnämnden för det taxeringsdistrikt, där den
skattskyldige är mantalsskriven eller taxeringen till inkomst— och förmögen—
hetsskatt eljest anses skola äga rum, eller ock i Stockholm till överståt—
hållarämbetet och i övriga orter till länsstyrelsen i det län, magistraten i
den stad eller landsfiskalen i det distrikt där den skattskyldige är mantals—
skriven eller taxeringen till inkomst— och formogenhetsskatt eljest anses
skola äga rum.

Enahanda gäller i fråga om avlämnande av de upplysningar, som el—
jest meddelas av skattskyldig till ledning vid hans taxering.

Deklaration, som skall utan särskild anmaning avgivas, skall
vara avlämnad före den 1 mars.

Möter för den, som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, eller för
delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi hinder att av—
lämna deklaration före den 1 mars, och göres före samma dag skriftlig an—
mälan därom hos ordföranden i taxeringsnämnden, må anstånd med dekla—
rationens avgivande åtnjutas, och skall i sådan händelse deklarationen av—
lämnas till ordföranden så fort ske kan och i varje fall fore den 15
april.

Samtliga omförmälda deklarationer samt andra uppgifter och
upplysningar, som avgivas skriftligen, må jämväl kunna, på den
uppgiftspliktiges eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten
insändas.

Varder deklaration, som skall utan särskild anmanmg anglvas pa grund
av‘2‘§"1 mom. ovannamnda nådiga förordning, ej avlämnad inom stadgad
tid, vare den skattskyldige förlustig rätten att överklaga taxering, för vilken
deklarationen skolat ligga till grund.

Samma påföljd inträder, därest i 6 $ av samma förordning omförmäld
skattskyldig underlåter hörsamma anmaning att avlämna påbjudna räken—
skapshandlingar eller, vad angår aktiebolag, förvaltningsberättelse, så ock
där i © $ sista stycket omförmält verk eller bolag, som fått emottaga revi—
sionsberättelse för senaste räkenskapsår, ej hörsammar anmaning att till
ledning för taxeringen avlämna bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av
sådan berättelse.

Hörsammar ej skattskyldig, som i 2 $ 2 mom. avses, anmaning eller
hörsammas ej anmaning att fullständiga deklaration,, som befunnits vara
ofullständig, vare den skattskyldige forlustig rätten att överklaga taxering,
for vilken deklarationeii skolat ligga till grund.