OCR Output

>2 81 =.

Taxeringsnämnd skall utgöras av ordförande och ett antal av minst
fyra högst nio —ledamöter, av vilka ordförande och en ledamot förordnas
av länsstyrelsen.

Ovriga ledamoter utses för varje år till det antal, som bestimmes i
sammanhang med valet.

I stad skola dessa ledamöter väljas av stadsfulimäktige eller, där
stadsfullmäktige ej finnes, av allmän rådstuga före den 15 januari under
det år taxeringen avser.

På landet skola de väljas av ordinarie kommunalstämma i december
manad året före taxeringens verkställande, dock att, där kommunalfull—
mäktige finnas, valet verkställes av dessa.

Vid samma tillfälle, som ledamöter i taxeringsnämnden väljas, skall
förrättas val av en suppleant för var Jedamot av nämnden. För övrigt
skall vid val av både ordinarie ledamöter och suppleanter tillses, att, såvitt
möjligt är, såväl ägare av jordbruksfastighet och annan fastighet, som nä—
ringsidkare, arbetare och andra inkomsttagare komma att äga säte och
stämma i taxeringsnämnden.

Valbar till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnden är med iakt—
tagande av vad i $ 51 av ovan åberopade nådiga förordning föreskrives,
envar i orten boende person, som under näst före det, då taxeringen sker
inom taxeringsdistriktet, erlagt bevillning eller inkomst— och förmögen—
hetsskatt.

Genast efter valförrättningens slut bör den, som därvid fört ordet,
om valet underrätta ej mindre de valda än även ordföranden i taxerings—
nämnden.

Skyldighet att avgiva uppgift till ledning for egen taxering åligger
utav särskild anmaning:

a) verk eller bolag, som är forsett med Kungl. Maj:ts oktroj eller
blivit registrerat sasom aktiebolag eller står under offentlig kontroll;

b) svensk medborgare, som är här i riket mantalsskriven,
därest han under nästföregående år varit taxerad till inkomst— och förmö—
genhetsskatt eller inkomstbevillning eller sagda år åtnjutit så stor inkomst
av beskaffenhet att kunna taxeras till inkomst— och förmögenhetsskatt och
vid samma års utgång ägt så stor förmögenhet, att inkomsten och en sex—
tiondedel av förmögenheten tillsammans uppgått till minst 600 kronor;

c) annan skattskyldig, som näst föregående år varit taxerad till in—
komst— och förmögenhetsskatt eller inkomstbevillning eller åtnjutit så sior
inkomst av beskaffenhet att kunna taxeras till inkomst— och förmögenhets—
skatt och vid sagda års utgång ägt så stor förmögenhet, att inkomsien
och en sextiondedel av förmögenheten tillsammans uppgått till minst 100
kronor ;

skolande vid beräkning av enskild skattskyldigs inkomst— och förmö—
genhet hänsyn tagas till hustrus och barns inkomst och förmögenhet, där—
est enligt förordningen om inkomst— och förmögenhetsskatt den skattskyl—
dige skall taxeras därför.

Efter anmaning vare jämväl den, som icke på grund av bestämmel—
serna härovan har uppgiftsplikt, skyldig att avgiva deklaration.