OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 37

Uppläses inom Umeå fögderi i Nord—
malings, Holmsunds, Bjurholms och Sävars
socknars kyrkor; inom Skelleftea fogderi
i Byske, Jörn, Bureå och Malå socknars
kyrkor samt inom Degerfors fögderi i De—
gerfors, Bygdeå, Lovangers och Nysätra
socknars kyrkor.

Länsstyrelsen har med stod av stadgandet i § 7 mom. 3 av nådiga Ang. val av

förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sättet för marke—
gangsprisens bestimmande, sadant namnda lagrum lyder enligt nadiga for—
ordningen den 14 juni 1917 beslutat, att nedannämnda kommuner skola
utse ledamöter och suppleanter för nästkommande år i den nämnd (mar—
kegångsnämnd), som har att upprätta priskuranter till ledning vid årsprisets
bestämmande, nämligen:

inom Umeå fögderi:

Nordmalings, Holmsunds, Bjurholms och Sävars socknar;

inom Skellefteå fögderi:

Byske, Jörns, Bureå och Malå socknar;

inom Degerfors fögderi:

Degerfors, Bygdeå, Lövångers och Nysätra socknar.

För vardera väljas en ledamot och en suppleant bland ortens avgälds—
givare, och skola valen skyndsamt förrättas samt vederborande harads—
. skrivare underrättas om de valdas namn och boningsort.

Markegångsnämnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slutet
av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i Umeå,

inom Skellefteå fögderi å tingshuset i Skellefteå och inom Degerfors fögderi
å tingshuset i Vindeln.

Umeå i landskontoret den 4 oktober 1922.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tfyckeri

ledamöter
och supple—
anter i mar—

kegangs—

namnden.