OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 36

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers
kyrkor senast 14 dagar före uppbördens
början och hava vederbörande magistrater
att skyndsamt inkomma med bevis därom
till länsstyrelsen.

For uppborden av innevarande års allmänna utskylder inom Umeå
och Skellefteå städer, har länsstyrelsen i enlighet med därom av vederbö—
rande magistrater avgivna förslag faststallt följande tider och stallen, nam—
ligen:

i Umeå stad:

uti uppbördskontoret å rådhuset under tiden den 4—9 instundande
december, varje dag mellan klockan 10 fm.—2 em. samt 5—7 em. i den
ordning som å varje debetsedel kommer att utsättas;

i Skellefteå stad:

å rådhuset måndagen den 4 och tisdagen den 5 instundande decem—
ber, båda dagarna kl. 10 fm.—2 em. jämväl i ordning som å debetsedlarna
angivas.

Och erinras att vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten
eller annan av magistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande
att därvid i särskild längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och
uppbördsmannen kvitterade belopp samt att därom på debetsedeln meddela
bevis, utan vilket uppbördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande; även—
som att skattskyldig, vilken underlåter att inbetala sina utskylder å nu före—
skriven tid och ordning, skall till den som verkställer indrivningen utgiva
ersättning därför, beräknad efter 3 öre för varje full krona av oguldna ut—
skyldernas slutsumma då densamma ej överstiger 25 kronor, dock ej mindre
än 25 öre, och efter 6 öre å varje full krona av berörda slutsumma, när
denna Overstiger 25 kronor.

Umeå i landskontoret den 4 oktober 1922.
' På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.

OAng. 1922
års krono—
uppbord i
städerna.