OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
K ungorelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 33
20 Ang. forsalj—
Kungorelse ning av vir.
o e se se * * o se keSpOSter
angående virkesförsäljning från Tärna och Stensele från Tärna
sockenallmänning. Oggcsktg::fi'e

Vid den skogsauktion, som förrättas å rådhuset i Umeå den 12 näst—

kommande oktober kl. 10,30 fm. kommer att förutom de i Västerbottens
läns allmänna kungörelse, ser. A. N:o 28 Landskontoret, upptagna poster
samt under enahanda villkor, som finnas upptagna i nyssnämnda kungö—
relse försäljas inom Tärna och Stensele sockenallmänning utstimplade vir—
kespartier, nämligen:

N:r i |

Avverkningstrakt Sl%ä?slä- Flottled }t\r?itéil Anteckningar !
langden J

Hanikberget _ mellan 1 Umans VII | 5.282 |Harav 4,697 tallar, 534[
| _ Slussfors—Ankar— granar, 51 torra träd.
sund . . — 225 202 8 st. vindfällen ingå.
Dessutom 40 vrak—

trad. |

Hanikberget intill och| _ 2 Umans VII | 5.140 |Harav 4,514 tallar, 4090
väster om föregå— granar, 136 torra trad.
ende post .:>...... 16 st. vindfällen ingå.

| | Dessutom 64 vrak—

| | | träd. |

Umeå i landskontoret den 30 september 1922.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri