OCR Output

Hörnefors t t ho d ee 4
Bjurholms d d 1 0 5
Nordmalings , _. . .. .. ..... 6

Skellefteå fögderi:

Skellefteå _ socken .. . .. . .. 20
Bureå SEi ie E 5
Byske uk ue olA A2
Jörns e f t tg 6
Norsjö Ä d l . 8
Malå p 2 s e t 3

Lappmarks fogderi:

Lycksele sockell. .. . .. .. 10
Sorsele å d a p de Sf 6
Stensele on n uio . 6
Tarna » v l tt de e 2
Ortrasks ie flls 3

sele ä s ee r 8
Dorotea at oie d t å 6
Vilhelmina å S l d F 10
Fredrika pe — R T ons 2

Degerfors fögderi:

Degerfors socken. . . . . .. 12
Bygdeå o t e 9 10
Burträsk r L Ee k K 12
Nysätra it o g a 5
Lövångers å o e $ 6

Ombuden böra utses med fästat avseende därå att de kunna antagas
hava personlig, ingående kännedom om förhållandena i det område, de
närmast skola representera, och sålunda bl. a. kunna lämna för riksförsäk—
ringsanstalten . erforderliga uppgifter om varje arbetsgivare hos vilken i re—
gel under året äro anställda högst sju tjänare eller arbetare, såväl angående
antalet sadana arbetare som ock angående arten av den rörelse eller verk—
samhet, som av samma arbetsgivare utövas. ¬

Dessutom iakttages särskilt beträffande Lappmarksfogderiets socknar
samt Malå socken:

att till mantalsskrivningen skall uppgivas och i mantalslängden jämväl
antecknas varje persons nationalitet och sprak, samt

att den del av lappbefolkningen, som kringflyttar utan stadiga bo—
ningsplatser, skall mantalsskrivas stam— eller byvis.

Denna kungorelse finnes att tillgå i Umeå och Skellefteå städer hos