OCR Output

> 937 —

Blajkfjallet. Trakt:: 16 Norran 4,087 |Harav 3,765 granar,
Norra sidan Norran Stamsjöån 322 torrgranar, :573
vid Malbicken .:. .. skadade och 41 vind—

fällda träd. Dessut—
om 9 vrakträd.
Blajkfjället. Trakt: A| 17 Fjällån di— 6,206 'Härav 1,187 — tallar,

ömse _ sidor — om strikt III 4,153 granar, 66 torr—
Fjällån invid Mard— tallar, 290 torrgranar,
sjÖ rågång ....:.. 276 skadade och 47

vindfällda träd. Dess—
utom 7 vrakträd.
Haggaskilen. Trakt: > 18 Latikbacken 1485 |Harav 216 tallar, 1,250

Efter Vilhelmina rå— Stamsjöån granar, 2 torrtallar,
gang — norrut fran 17 forrgranar, 14
materialvägen . .. .. | vindfällda träd. Dess—

| utom 7 vraktrad.
Fagelberget. Trakt:!. : 19 Bellvikssjön 3,1 12. Hirav. 221 tallar, 2,601

Utefter régéngen‘ granar, 11 torrtallar,
mot Bergvattnet, sö— 189 torrgranar, 29
der om järnvägen . skadade träd. Dess—

utom 7 vrakträd.
Fågelberget. Trakt: — —20 Avatrasks— 2,721 |Harav 2,115 tallar, 600
Nappsjiömon _... . .. sjön granar, 2 torrtallar, 4
2 torrgranar, 395 ska—
dade och 22 vind—
fällda träd. Dessutom
8 vrakträd.

Ecklesiastika _ skogar:

Dorotea _ kyrkoherde— 21 Bergvattenån 2,350 |Harav . ©1,863:. (tallar,
boställe.. Trakt: ln-‘ 467 granar, 19 torr—
till 1921 års avverk— tallar, 10 torrgranar.
ning efter vägen till |
Avatfösk . :1 :1 |

Auktionen begynner torsdagen den 12 instundande oktober med
fortsättning eventuellt påföljande dag å tid, som forsta dagen tillkännagives.

Närmare uppgifter om alla här ovan uppräknade virkesposter kunna
inhämtas av vederbörande jägmästares stämplingslängder, vilka finnas till—
gängliga såväl härstädes som hos vederborande överjägmästare och revir—
förvaltare; och varder till spekulanters kännedom meddelat, att i avseende
på försäljningsvillkoren gälla nedanstående bestämmelser, nämligen:

att endast muntliga anbud upptagas till prövning;

att utropen komma att omfatta varje försäljningspost för sig;

att köpeskillingen skall, med användande av föreskrivet formulär till
reversal, betalas genom insättning å statsverkets giroräkning i Sveriges Riks—
banks avdelningskontor i Umeå för länsstyrelsens räkning den 15 augusti 1923
och att om detta forsummas inroparen är skyldig att å köpeskillingen er—