OCR Output

od 28 w
Mossavattnet. Vaster| 4 Kvällån 3,941 |Harav 925 tallar, 2,794
om 1919 års stämp— distrikt III | granar, . 43 torrtallar,
lmg mot Ö. RISS]OI Aseleälven [ 179 — tortgranar. . 16
fågång'' . ;. . : .:/. | distrikt M ' vindfällen. Dessutom
| | 36 vrakträd.
Rissjölandet. Bakto—| 5 = Oxvatten— 4,453 |Härav . tallar,
berget > > .!; | 211921 bäcken | 2,682 granar, 77 torr—
| Flarkån ' tallar, 76 torrgranar. #
1 distrikt IV ' Dessutom 28 vrak— —
E Gidean (*Arad.
Rissjölandet. Tallkul- 6 Flarkån 3,359 |Flärav. ;, 2,501. . tallar,
lamna .. .. .. | — distrikt. 11 |;:048. granar, 1 25. 4orr—
* Gideån tallar, 25. torrgranar. | j
| 2 vindfallen. Dess— |
| | utom 11 vrakträd.
Rissjölandet.. .Brann— 7 — | Tegelträsk— | 7,037 /Härav _ 3,997. tällar, (
berget. . .. .. .. .. | . bäcken | 2,408 : —granar, 402 |
| distrikt II torrtallar 170 torr—
Flarkän — | f granar. 9 vindfällen.
|, ; Oideån. | | Dessutom31vrakträd.
Rissjolandet. Nordan— 8 — /Rissjökanalen | 5,088 'Härav 3,227 _ tallar,
sjöberget . .. . ... | Kvällån eller | | 1,796 granar, 34 torr—
Flarkån _ | tallar, . 31—torrgranar.

1

|

| | ' 24 vindfällen. Dess—
; | \ utom 67 vraktrad.

Rissjolandet. 9 Ytterrissjön | 11,005 Härav _ 183 — tallar,

berget :. _ _. .. ©/1920 \ Flarkan . | . granar, 68
| —distrikt 111 | | forrtallar, 251 ftorr—
J eller | granar. 27 vindfällen.
| Rissjokanalen | Dessutom 79 vrak—

- | trad.
Rissjölandet. Vitberg—| 10 | — Batsjion | 13,612 |HiArav=> 466 —tallar,
tånlgen,.. . .. . . .. | Flarkån 11,744 granar, 537
distrikt III torrtallar, 865 torr—
Gideån _ | granar. 60 vidfälen.
| | Dessutom 226 viak—

| träd.

Rissjölandet. Vitberget| _ 11. | _ Betsarn — | 7,163 (Härayv _ ..1,705, .:talar,
| Kvällån di— 5,139 _ granar, 22085
| strikt TV eller torrtallar, © 116 torr—
| Ytterrissjön | granar. Dessutom

Flarkån — | ‘ 151— vraktrad.
' | — distrikt III
Stenmyrlandet. 'Sten—| _12 | Tegelträsk— | 4,695 iHarav 74 tallar, 4475 >
mytberget . . .. .. . | backen | granar, 15 torrtalar
distrikt I [131 torrgranar. 21
Flarkån — | ' vindfällen. Dessubm
Gideån | 97 vrakträd.