OCR Output

299 _

Gräsliden. Trakt: Stora| 15 |Gide älvs VI| 19,282 |HaArav— 2,370 tallar,
Orrmyren och 1919 distrikt Holm— | :15,097 / granar,; 1,215
års: | hygge . mot sjöbäckens | torra. 194 liggande
Stenäsvägen . övre (Lång— | träd. Dessutom 49

vattnet) | vrakträd.

Lillsjöliden. Vid slåt—| 16 Mjösjöåns 2,023 |Härav — :1,$$34: tallar,
terstigen övre eller — 176 granar, 13 (torra. /

Gide älvs | 9 liggande trad. Dess—
VI distrikt | utom 3 yraktrad.
|

Johannesberg. Norr|l 17 Logde älvs | 8,783 |Harav 3,657 — tallar,
om landsvägen mot IV distrikt 49874 = granar, _ 252
Risliden . Storra. _19 liggance

| träd. Dessutom 34
| vrakträd.

Johannesberg. Trakt: 18 = | Logde älvs | 3,096 'Härav — 578 — tallar,
Lillberget 23/1920 IV distrikt | 2420 _ granar, — 98

| torra. liggande
| träd. — Dessutom 3
vrakträd.

Ecklesiastika skogar:

Bjurholms _ kyrkoher—| 19 Ore älvs 1I 520 |Härav 175 tallar, 330
debostalle. Norr om distrikt granar, 6 torra.. 1
Holmlundstorpet, liggande träd.
mot norra rågången

Nordmalings _ 20 Havet 5,233 /Härav _ 1,993 _ tallar,
herdeboställe. Fran 3,102. . granar,. _ 78
Mantjärn och sö— ‘ förra, ' 22 _liggande
derut | träd. Dessutom 16

| vrakträd.

Nordmalings komm.— 21 Havet 7T22 /Härav 374 tallar, 342 .
boställe. Vid norra granar, —6 Atorra.) 9
tagangen ; ... . | liggande trad.

Nordmalings kyrkoh.— 22 = Havet 3,296 2,289 tallar, 957
boställe. Mot norra| 19/1921 | granar, 50 . torra: —4
ragangen . | liggande trad. Dess—

l utom 2 vraktrad.
Vännäs revir.
Kronoparker: ( l |
Smörberget Norsåns 1 till _ 10,369 400 tallar, 0727

Sävar älvs IV ' granar, 242 torra 61
[ — | ' liggande träd. Dess—
| | utom 126 vraktrid.

|
1
i
|
|

i