OCR Output

Söderås. Trakt: södra
delen av parken

Vittanliden. Trakt: vid
Hastlidbacken

Örålandet bl. III. Trakt:
norr om Bredtrasket

Vargen. Trakt i mitten

av parken . . .

Knosen. Trakt: slutt—
ningen mot Vargån

Ecklesiastika _ skogar :

Örträsk — kyrkoherde—
boställe. Trakt:
Svarttjärnskiftet

Kronoparker:

Östra — Tellvattsliden.
Drömmartjärnliden

Östra
Söder
gående

Tellvattsliden.
om _ fore—

Ostra _ Tellvattsliden.
Vid Sörorrmyren .

Ostra _ Tellvattsliden.
Mellan ‘Langmyren
—Ortrask efter

‘backen: . . . ;;

10

11

12

11920

2 m
2/1920

3 s
4/1920

4 F=
5/1920

| — Nänjaur—. | 9,500
|: bäcken 11 I
(Vimyr— _ |
. bäcken)] .. |
Ore älv ! B 8,386
Bredtrask— 10,455
bäcken II
Vargån II 21,248
Vargan II 23,771
Ore älv II | 3488

Bjurholms revir.

Öre älvs II
distrikt

Öre älvs II
distrikt

Öre älvs II
distrikt

Ore älvs II
distrikt

3,879

7;973

3,196

6,023

Härav 77 tallar, 8,544
granar, 879 torra. 1:88
vindfällda träd. Dess—
utom 12 vrakträd.

Härav .: ©0,414 / talllar,
1793 granar, : 179
torra träd.

Haray . 3,730 . talllar,
6474 _ granar, . 251
torra träd.

Härav .. 395. . talllar,

18,079 granar, 2,774
torra trad.
Härav ' 182 tallar,
21,332— gratnar,' 2,257
torra träd.

Härav © 1,766. tallar,
1,626 granar, 96 torra.
19 °> vinidfallda |trad.
Dessutom 16 vrak—

trad.

|

'Härav

träd.— ' :23
vrakträd.

Härav 81 tallar, 2,908
granar, . 147 torra. 22
liggande trad. Dess—
utom 6 vraktrad.

Härav 954 _ tallar,
| 4,740 _ granar, 329
torra. 42 liggande
träd.. Dessutom : 8

vrakträd,

670 _ tallar,
3,023 .granar, . 180
torra. _10 . liggande »
träd. Dessutom 10
vraktrad.
Härav 607 _ tallar,
torra. 29 isliggande