OCR Output

Tuggenliden. _ Trakt:
mellan vägen Tug—
gensele— Gäddträsk!

och Stormyran mot

nya kronstugan . . |

Ecklesiastika skagar:!

Lycksele kyrkoherde—
boställe. Trakt: mel—
lan Lycksbäcken och
Lycksträsket , |

Lycksele kyrkoherde—
boställe. Trakt: mel—
lan Lycksbäcken och
Lycksträsket .

Kronoparker: |

Hastliden. Trakt: B]ork-i
liden ie
Vargålandet. Trakt: VIdÅ
Hoger ... ; ..

1
i

Vittanliden. Trakt: vid
Frojdlidbacken ned

alven _ . .

Orålandet bl. III. Trakt
norr om Bredträsket
mot Langsele rå—
gang

Örålandet bl. IV. Trakt:
Vinberget

Boden. Trakt norr om
1920 .: års
ning

avverk—

10

11 =
8/1921

12

Byssjans III
distrikt

Lycksbäckens
1 distrikt
Umans 1IV A
distrikt

Uman IV— A
distrikt

Ora revir.

Vargan II

Vajbacken I

Öre älv 1 B %

Bredträsk—
backen II

Vajbäcken II

Vargån 1

8,279

5,930

3,770

35,859

11,715

7,500 /

14,826

10,455

8,166

Harav > 1;053 / tallar,
7095 . granar, 331
| torra. 105 vindfallda

| träd. Dessutom .. 35
vrakträd.

Härav 5,379 tallar, 517
granar, 34 torra. 10
vindfällda träd.

Flörav _ 3,021. . tallar,
125 granar, 24 torra.
13 vindfällda . träd.
Dessutom 8 vrak—

| trad.

Haravy fallar,
30,514 granar, 3,542
torra. 484 vindfällda
| träd.

378 — tallar,
| 10568 _granar, 7609
torra. 83 vindfallda
| träd.: Dessutom 157
| vrakträd.

iFlärav _ 6,357 _ tallar,
' 1,064 granar, 79 torra.
| 35 vindfällda träd.

1Harav 5283 tallar,
|:8,527 .: granar,: 4016
| torra. 124 vindfällda

| träd. Dessutom 71
? vrakträd.
Harav 584 tallar, 9,381
| granar, 490 torra. 147
| vindfällda träd. Dess—
| utom 89 vrakträd.
|Harav 8,286 granar,
| 480 torra 300 vind—
l fällda träd. Dessut—
1 om 124 vrakträd.