OCR Output

Metseken bl. IHII. Trakt:
nordväst om Holm—
träsket inom och in—
till: post: S/to1+4 ::;. .,

Metseken bl. III. Trakt:
mellan Bergvattnets
och Björksele rå—
gangar . .

Metseken bl. 1.
Orrliden

'Tr.ak‘t:

Metseken bl. 1. Trakt:
väster om Orrtrasket

Metseken bl. VI. Trakt:
sydostut från Grav—
marks rågång och
mellan _ Gravmark—
sjön och vattende—
läret .. .. .. ... . .

Metseken bl. VI. Trakt:
nordvästut fr. block—
gränsen samt mellan
norra Lomtjärn och
Rörmyran o. Lycks—
bäcken : .: . ,. ; ”.

Metseken bl. VII. Trakt:
sydostut fran block—
gränsen samt mel—
lan norra Lomtjärn—
myren och Lycks—
bäcken

Kronoparker:
Bocken. Trakt: Ren—
träskliden, invid

1920 års stämpl. 2
— km. från
holm,. 7. km. . dfrån
Karonsbo

8 o
10/1920

12 =
41921

13 =
17/1920

]4 Sm
18/1920

1

— 14 —
| Ruskträsk—
backen IV
(Vindeln IV)

Bjurbäcken I

1
Bjurbäcken III
(Vindeln. IV)

Bjurbäcken III
(Vindeln IV)

Ruskträskbäc—
ken VIII

Lycksbäcken
11 (Uman IV
A)

Lycksbäcken
II (Uman IV
A)

24,837

25,747

13,767

7,836

7,842

21,350

27,609

Lycksele revir.

|
'IUmans IV A
Arvans II

|
|
!

i
— 260,847

i
l
|

:11,435: vtallar,
[—:8;340:granar, i ;;5,056
| torra. 25 råa och 200
| torra vindfällda träd.
[Härav. .: 7,238 _ tallar,
| 13,547 granar, 4,962
' torra. 36 råa och 188

' torra vindfällda träd.
|Hörav :: 3,1605 — :tallar,
| 8111 . granar, . 2401
| torra.: 21. raa.och 249
| torra vindfallda trad.
Härav 4,TTo * tallar,
2,509 granar, 1,211
forra, 7 råa och 45
torra vindfällda träd.
Dessutom 270 vrak—
träd.

Härav © ©7,348 / tallar,
296 granar, 198 tor—
ra. _1 (rått vindfällt
trad.

Haravy 13152 Aallar,
2,011 granar, 6,187
torra. — 32 © råa +toch
617 torra vindfällda
träd.

Hörav '' 11;939 tallar,
9,208 granar, 6462
torra. 07 raa‘ 0.. 499 ”
' torra vindfällda täd.
' Dessutom 11 viak—
| träd.

!

1

[Härav ©8,370 — tdlar,

| 14,140 granar, 4337
[itorra;{203; raat och
| 271/ :torra. — liggatide
!träd. Dessutom 107
| vrakträd.