OCR Output

Gunnarn bl. II. Trakt:
Villomorkan. _ Vag
till stämpl. fr. Gun—
narn över skogst.
Långsele . .. . .. . |

|
Trakt ‘
soder

Gunnarn bl. I.
omedelbart

om skogst. Lumsen. *

Väg till stämpl. fr.
Gunnarn över hem. §
EumSser.:. .. .. . |
Jovan bl. III. Trakt:
västra — sluttningen
av — Méjvanhobben.
Väg till stämpl. fr
Grundfors .. . |
Jovan bl. VII. _ Trakt:
södra sidan Barsele
Storberg Väg tlll1
stämpl. över Barsele
Holmsund

........

Jovan bl. II. Trakt: Vl-i

berget. Vag till
stämpl. Åskllje |
Brostugan ........ .

|

Jovan bl. VIII — Trakt:
sydväst om Stor—
myran intill ragang-‘
en — mot Norraker
och gränsen mot
bl. IX. — Väg till
stämpl. från Norr—
åker '' *. :, . .. 1;

Jovan. bl. VL Trakt: å|
Roskberget. Väg till
stämpl. från Norr—
aker / : s ... sX t

Jovan bl. Trakt:
nordostsluttningen
av Jovanberget . . . .

& Q —
2 Juktån II

3 Hattnejaur—

|
1
1
|
1

bäcken II
= ' Mejvanbäc—
8/1920 ken
i
5 ! Uman VI B
|
!
|
6 . |Ume aAlv VI A.
|
|
i
7 . | Paubacken
distr. III

8.; . Paubäcken

distr. III
9 = | Mejvanbäc—
ken

| 12,898

14,678

6,026

13,281

11,234

8,225

8,202

— 13,091

/Härav 11,513 råtallar,
(©250=ragranar,; 4134
| torrtallar, 1 tortgran.
§13 liggande _ trad.
' Dessutom 7 vrak—
| träd.

Harav 13,259 ratallar,
[(*0141° iragranar, 472
‘ torrtallar, 36 torrgra—
' nar. 89 liggande träd.
iDessutom 51 vrak—
träd.

'Härav © 5,145 råtallar,
i 490 _ rågranar,.. 380
forrtallar, _ 11 . torr—
granar. 9 liggande
träd. Dessutom 1
vraktrad.

Harav _ 3192 ratallar,
9,067 ragranar, 288
torrtallar, 734 torr—
granar. 209 liggan—
| de ' träd.: Dessutom
204 vrakträd.

Härav 3,639 råtallar,
7,227 * ragranar;, 1609
torrtallar 199 torr—
‘granar 88 liggarde
träd. Dessutom 97
vraktrad.

Härav 6 råtallar, 7947
ragranar, _ 2725 tott— _
granar. 19 liggarde
träd. Dessutom 475
vrakträd.

Härav 3 råtallar, 8922
ragranar, 266 torrsra—
nar, 1 torrtall; 14lig—
gande trad. Dess—
' utom 672 vraktad.

Harav 8,720 ratalar,
2,199 ragranar, 22098
torrtallar, 174
| nar. 78 liggande täd.

e e r r