OCR Output

Gunnarn bl. X, i Ab—

borrtjarn sberget mot
Brännholms rågång

Jovan bl.
sidor
ken mot Sundsvalls

rågång |

Jovan bl. X, väster om
Holmtrasket mot

post Sigzt:.*. ... |

Jovan bl. X., söder om
Svanatjärn mot Ny—

sele rågång.... .. ‘
Ecklesiastika skogar.

Stensele kyrkoherde—

boställe, utefter g:a
kyrkvägen Stensele
—Skarvsjöby .....
Stensele kyrkoherde—
boställe, å ömse si—
dor — Gimesbäcken
semt soder om Lang—
myran mot Vinlidens
ragang
Stensele kyrkoherde—
boställe, å ömse si—
dor Storbäcken . . .

Kronoparker: |

Gunnarn bl. IV. Trakt:‘
Orliden. Väg till
stimpl. fran Barsele
över Norrbäck .

X, å ömse;
Rostmyrbäc—

> 941 >>

F. Juktån IV | 16,592 /Härav
7/1920 | '

9,555 — tallar,
1,270 granar, 5,665
torra tallar, 102 torra
| granar. 395 vindfällda
| träd.
9,675 ‘Harav 4,736 _ tallar,
» 3,048 granar, 1538
\ torra tallar, 353 tor—
| ra granar. 315 vind—
' fällda träd.
iHärav 4,244 _ tallar,
granar,

8 —
8/1920

Uman VI B

9: | Myrträsket

5,198
| 1,084 436
torra tallar, 34 torra
granar. 7 vindfällda
1 träd. o

Harav 3,653 — tallar,
| 2703 . :granar, . . 497
| torra tallar, 69 torra
| granar. 28 vindfällda
| träd.

v
>
1
1
\

10 Uman VI B 6.922

1Harav 1,084 _ tallar,

; 846 granar, 78 torra

i tallar, 20 törra gra:

_ nar.

Harav 151 tallar, 5,900
| granar, 9 torra tallar

| 194 torra granar.

| Dessutom 1 vraktrad.

11 =
10/1920 |

Uman VI C 2,028

12 = ‘Uman Ni €

11/1921

6,254

| Uman | 2,999 |

| Harav 790 tallar, 2,082
| | granar, 22 torra tallar,
| | 105 torra granar. 48
| | vindfällda träd.

13

Östra Stensele revir.

| | |
] 1

1 _\ Nytrisket till | 15,047
| Juktån IH

Härav 581 — ratallar,
13,303 rågranar, 98
1 torrtallar, 1,065 torr—
; | granar. 131 liggande
| ' träd. Dessutom 75
l ’ l vrakträd.