OCR Output

ons

Byggmastaren Joh. Stromberg, Grisbacka;
Hemmansagaren Emil Säfsten, Sävar;

Den blivande markegangstaxan kommer att offentliggoras i lanets kyr—
kor den 5 november 1922 eller i övre lappmarkssocknarna å första sön—
dagen efter densammas ankomst dit.

De av landstinget utsedda deputerade anmodas att, därest någon av
dem pa grund av giltigt forhinder icke kan infinna sig vnd markegangssatt¬
ningen, så tidigt därom underratta lansstyrelsen att suppleant må kunna i
hans ställe inkallas.

Umeå i landskontoret den 25 augusti 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Hugo A. Svensson.

Umea 1922 Runo Larssons Trycken

i