OCR Output

Västerbottens läns allmänna

C ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 25

Upplases i Lycksele tingslags kyrkor
emot bevis, som införväntas till Jlands—
kontoret.

Efter vederborlig anmälan därom, att kronoåbon Erik Olof Nilsson, Ang. åbole—

vilken genom Länsstyrelsens utslag den 27 augusti 1915 erhållit införsel
uti %/s4 mantal av krononyhemmanet n:r 2 Råstrand i Sorsele socken av—
lidit utan att efterlämna änka eller bröstarvingar, så varder med stod av
bestämmelserna i 3 mom. av Kungl. Kammarkollegii kungorelse den 29
februari 1808 härigenom tillkännagivit, att ifrågavarande krononyhemman
kommer att med åbo besättas och att den eller de, som tro sig äga därtill
ratt, bora inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande i Lycksele
lappmarks tingslags kyrkor sig anmäla hos Länsstyrelsen, som därefter for—
ordnar, vilken till åbo må antagas.

Umeå i Landskontoret den 2 augusti 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Ume:;1922, Runo Larssons Tryckeri,

digt krono—
nyhemman
i Sorsele
socken.