OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A i Landskontoret N:r 24

Till vederbörande skattskyldiges kännedom meddelas följande: A"gl-(".PPEO'f*
Uppbörd av krigskonjunkturskatt, som debiterats på grund av taxe— a}:/mkrtlugtsskc;rtlt
ring under år 1921, äger rum under år 1922 med fördelning å två ter— år 1922.
miner, första terminen fr. 0. m. den 10 t. 0. m. den 15 augusti och andra
terminen fr. o. m. den 10 t. 0. m. den 14 oktober.
Skattebelopp, som icke uppgår till 1.000 kronor skall i sin helhet in—
betalas under den första uppbördsterminen. Skattebelopp, uppgående
till eller överstigande 1.000 kronor, må med hälften inbetalas under vardera
uppbordsterminen.
Skattebeloppen skola under den utsatta uppbordsterminen inbetalas
till länsstyrelsen genom insättning å statsverkets giroräkning i riksbanken
för länsstyrelsens räkning. Inbetalning må ock kunna fullgöras därmed att
skattskyldig på eget ansvar insänder skattebeloppet till länsstyrelsen me—
delst postanvisrting eller i check eller postremissvaxel.
1 övrigt hänvisas till kungl. kungörelsen den 16 december 1921 med
vissa bestämmelser angående ifrågavarande uppbörd samt de upplysningar,
som äro lämnade å debetsedlarna.

Umeå i landskontoret den 3 juli 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

__ Umeå 1922, Runo Larssons Trycken