OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 23

Sedan Kungl. Maj:t i kungörelse den 26 maj 1922. (Svensk Forfatt—Ang: uppbord

ningssamling N:r 254) forordnat, att av den kommunala progressivskattens

av progress—
sivskattens

utjämningsandel för år 1921 skall år 1922 uttagas 60 procent, far länssty— utjämnings—

relsen fästa vederbörande skattskyldiges och uppbördsmäns uppmärksamhet
å Kungl. Kungörelsen den 4 november 1921 (Svensk Författningssamling
N:r 644), enligt vilken uppbörden av skatteutjämningsmedlen skall ombe—
sörjas av vederbörande kommunalmyndighet sedan uträkning skett, vilka
belopp skola av de skattskyldige erläggas.

Uppborden skall verkställas mellan den 20 juni och den 15 oktober
1922 å kommunal uppbördsstämma eller, om stimma for uppbord av öv—
riga kommunala utskylder under sagda tid ej hålles eller hinder för upp—
bördens verkställande å sådan stämma möter, å särskild uppbordsstimma.

Vederbörande kommuner anmodas att skyndsamt hit insända uppgift
om dag for uppbordsstimma för skatteutjämningsmedlen, samt att i övrigt
för redovisningen av inflytande medel ställa sig till efterrättelse föreskrif—
terna i förenämnda kungörelse.

Umeå i landskontoret den 3 juli 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo låhssons'TTyékéH.'

andel.