OCR Output

äe (3 ! —2

Skattskyldig, som icke åtnöjes med vederborande taxeringsnamnds
beslut, i vad rörer honom påförd taxering till bevillning eller inkomst—
och förmögenhetsskatt, så ock vederbörande kommun, municipalsamhälle
eller vägstyrelse, som är missnöjd med taxeringsnämnds beslut, såvitt det
angår bevillningstaxering, samt den som taxerats till skogsaccis och ej åt—
nöjes med beskattningsmyndighetens beslut, må däri söka ändring hos _
provningsnamnden genom besvär, vilka, skriftligen avfattade, skola ingivas
till länsstyrelsen i länet senast fore klockan tolv på dagen den 15 in—
stundande juli månad vid påföljd att besvären eljest icke varda upp—
tagna till prövning; och må besvär jämte tillhörande handlingar, under
iakttagande av salunda stadgad tid och ordning, på klagandens eget även— |
tyr i betalt brev med allmänna posten insändas. |

Andring i taxeringsnamnds beslut enligt 14 § lagen om allmän pen—
sionsforsakring den 30 juni 1913, sådant detta lagrum lyder enligt lagen
den 11 september 1914, må där fråga.ej gäller tillämpning av bestämmel—
serna i 1 eller 5 § av samma lag, av enskild sakägare ävensom av kom—
mun samt av de i 27 $ samma lag omförmälda ombud sökas genom be—
svär inom tid och i den ordning, som här ovan är stadgad angående be—
svär mot taxeringsnämnds beslut.

Umeå i landskontoret den 30 juni 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larsson: Tryckeri.