OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 22

Uppläses i länets kyrkor.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed fil%%érle:j{

att länsstyrelsen till ledamöter och suppleanter i Västerbottens läns pröv— suppleanter
ningsnämnd beträffande inkomsttaxeringen innevarande år utsett nedan om— i 1922 års
förmälda personer bland dem, som av taxeringsnämnderna blivit föreslagna, prövnings—

S eii ana , nämnd be—
nämligen : träffande in—

Till ledamoter. komsttaxe—

ringen.
Vattenrattsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed;
Arbetaren Vilhelm Pettersson, Baggböle;
Disponenten Ragnar Carlsson, Holmsund;
Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmark;
Inspektoren O. Gren, Bastuträsk;
Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;
Trävaruhandl. A. Lindgren, Skellefteå;
Schaktmästaren C. Aug. Eriksson, Sorsele;
Forstmastaren A. Wallmark, Vilhelmina;

Till suppleanter.

Urmakaren O. Burman, Umeå;

Skraddaren E. G. Forsell, Bjurholm;

Handlanden J. Jonsson, Stöcksjö;

Banvakten A. O. Andersson, Hällnäs;

Kassören O. Vikner, Burea;

Hemmansägaren Gustaf Eriksson, Finnfors, Röjnoret;

Disponenten Olof Björklund, Jörn;

Hemmansägaren Oskar Samuelsson, Knaften;

Vattenrättsnämndemannen J. P. Westergren, Ormsjö;

Angaende tid for nämndens sammanträde kommer kungörelse att
framdeles utfardas.