OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 21

För allmän kännedom kungöres härigenom, att Riksförsäkringsan— Ang. forord—
stalten förordnat kamreraren Daniel Schwartz, Aktiebolaget Svenska Han— "agdå %r
delsbanken, Umeå, att, efter Umeå Allmänna Sjuk— och Begravningskassa, {}",:,e‘; stad.
Umeå, som på därom gjord framställning beviljats entledigande från sitt
ombudsuppdrag, vara Riksförsäkringsanstaltens ombud för det ombuds—
område (FP 11);, som utgöres av Umeå stad.

Umeå i landskontoret den 7 maj 1922.

AXEL SCHOTTE.

Hugo A. Svensson.

Umea 1922, Runo Larssons Tryckerf.