OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 20

För allmän kännedom kungöres härigenom, att Riksförsäkringsanstalten Ang. förord—

sa 4 t at + — N x ande a
förordnat kommunalnämndsordföranden August Roring i Aniset, att, efter ”%);; ts

kyrkoherden Einar Silén i Ånäset, som på därom gjord framställning be— — Nysätra
viljats entledigande från sitt ombudsuppdrag, vara Riksförsäkringsanstaltens kommun.
ombud för det ombudsområde (FP. 26), som utgöres av Nysätra kommun.

Umeå i landskontoret den 1 maj 1922.

AXEL SCHOTTE.

Hugo A. Svensson.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri