OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 19

Upplases i Fredrika sockens kyrka.

För allmän kännedom kungöres härigenom, att Riksförsäkringsanstalten Ang. forord—

uande av

förordnat t. f. landsfiskalen Helge Andersson, Orträsk, att, efter landsfiskalen _+ 1;

S. V. Lidberg, Ortrisk, som på därom gjord framställning beviljats entledi— png för Riks—
gande från sitt ombudsuppdrag, vara Riksförsäkringsanstaltens mantalsom— försäkrings—

bud för Fredrika landsfiskalsdistrikt. anstalten.
Umeå i landskontoret den 13 april 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

WLhné5M1952;iiuab Larssons T}yékerL