OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1922.

Ser. A Landskontoret N:r 18

På därom gjord framställning har länsstyrelsen entledigat j'eigmästarenÅ"%;1 gi“:vd'
Gunnar Esseén i Stensele fran uppdraget att vara ledamot i taxerings— lnedamoti

nämnden för Stensele sockens taxeringsdistrikt samt förordnat jägmästaren taxerings—

A. Hamre i Stensele att vara ledamot i samma taxeringsnämnd. närgtndenlför
ss . ensele

Umeå i landskontoret den 10 april 1922. sockens taxe—

ringsdistrikt.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 192&, Rufid Larssons Tryckfen