OCR Output

s 9 s
Landstingsmannen J. A. Noréus i Holmsund;
Arbetaren A. Olsson i Norrbyskär;

Civilingenjören R. Insulander i Ohrviken;
Hemmansägaren N. J. Fahlgren i Ersmark

Jägmästaren T. Nettelbladt i Asele;

Vandringsrättaren M. Persson i Blattmksele 2
Skiftesgodemannen J. P. Lindstrom i Langsele Ortrask;
Hemmansagaren Aug. Gronlund i Krlstmeberg,
Hemmansägaren Ernst Johansson i Tärna:
Landstingsmannen A. Henriksson i Hörneborg, Ånäset.

Möter för ledamot i prövningsnämnden hinder att tillstädeskomma,
bör anmälan därom ofördröjligen göras hos länsstyrelsen, för att supple—
ant må hinna inkallas.

Skattskyldig, som är missnöjd med taxeringsnämndens beslut, i vad
hans fastighet rörer, så ock vederbörande kommun, municipalsamhälle, väg—
styrelse och landstingets forvaltningsutskott, som icke åtnöjes med taxe—
ringsnämndens beslut, må däri söka ändring hos prövningsnämnden genom
besvär, vilka skriftligen avfattade skola, vid påföljd att besvären eljest icke
varda upptagna till prövning, ingivas till länsstyrelsen i länet senast före
klockan tolv på dagen den 31 instundande maj månad; och må besvär
jamte tillhorande handlingar under iakttagande av salunda stadgad tid och
ordning, på klagandens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten in—
sändas.

Umeå i landskontoret den 1 april 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umea 1922, Rnun;) Larssons Trycken |

feumews»